Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2019, 3297Ruimtelijke plannenKennisgeving 1.3.1 Bro, inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Correctie Zeewaardig, fase 2’

Logo Noordwijk

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk maakt, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat een correctie van het bestemmingsplan ‘Zeewaardig’ wordt voorbereid en dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Correctie Zeewaardig, fase 2’ is vrijgegeven voor inspraak.

Plan

Het bestemmingsplan corrigeert de verbeelding van het bestemmingsplan Zeewaardig op diverse percelen. De regels van bestemmingsplan Zeewaardig blijven gelden, maar waar nodig worden er aanduidingen e.d. aan de regels toegevoegd. De correctie was nodig, omdat uit het onderzoek naar het bestemmingsplan ‘Zeewaardig’ bleek dat op deze percelen de verbeelding niet aansloot bij het voorliggende bestemmingsplan of vergunde bouwmogelijkheden. In het bestemmingsplan ‘Zeewaardig’ waren onbedoeld ruimere mogelijkheden opgenomen. Bijvoorbeeld een hogere goot- en/of bouwhoogten, een hogere bebouwingspercentage of een groter bouwvlak. e.d.). Deze zaken worden teruggebracht tot de bepalingen uit het voorheen geldende bestemmingsplan c.q. inmiddels verleende vergunningen.

Het betreft de volgende locaties: Huis ter Duin (Koningin Astrid Boulevard 5), Gat van Palace, de strook Hoofdstraat (98-104)/ Palaceplein (7-13)/De Grent (10-36 en A.v.Royenstr 108), hoek Golfbaan/Wantveld (deel van Golfflat), de gebouwen tussen Olieburg/Noordzeestraat, Bomstraat 7-15, Parallel Boulevard 206-208, Trompstraat 3-11, Nieuwe Zeeweg 90-92, Schoolstraat 3-5 en de garageboxen op de percelen (betreft alle letters): Parallelboulevard 210-212 / Vuurtorenplein 12-14 / Golfbaan 1 en 93 / Trompstraat 1 / Abr. Van Royenstraat 100. 

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Correctie Zeewaardig, 2e fase’ ligt met ingang van woensdag 23 januari tot en met dinsdag 5 maart 2019 ter inzage. Het plan is in te zien in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42 en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met het planID: NL.IMRO.0575.BPZeewaardigCorr2-VO01.

Inspraakreactie

Een gemotiveerde inspraakreactie kan door een ieder worden ingediend. Dit moet binnen de termijn van de terinzagelegging (tot en met dinsdag 5 maart 2019) en kan mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van “inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Correctie Zeewaardig, fase 2’”. Een schriftelijk inspraakreactie moet voorzien zijn van naam, adres, datum en ondertekening. Deze kan ook gescand verzonden worden aan gemeente@noordwijk.nl. Voor een eventuele mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, (071) 36 60 000.