Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2019, 32387Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ''Dokter Verbeecklaan 40, Sint Anthonis''

Logo Sint Anthonis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan ''Dokter Verbeecklaan 40, Sint Anthonis'' (NL.IMRO.1702.1BPDrVerbeeckl40-ON01) inclusief alle bijlagen ter inzage ligt.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de splitsing van de cultuurhistorische boerderij ter plekke, en omschakeling van één bedrijfswoning naar een burgerwoning.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan inclusief alle bijlagen ligt met ingang van woensdag 12 juni 2019 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Brink 3 te Sint Anthonis. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder een schriftelijke dan wel mondelinge zienswijze kenbaar worden gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend op het volgende adres: gemeente Sint Anthonis, Postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Strategie & Ontwikkeling. U kunt hiervoor contact opnemen met Mendy van Liempt op telefoonnummer 0485-388 888.

Sint Anthonis, 10 juni 2019