Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LoppersumStaatscourant 2019, 32368Ruimtelijke plannenKennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Heemweg 2 te Westeremden

Logo Loppersum

Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Heemweg 2 te Westeremden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning verleend voor het (her)bouwen van een woning aan de Heemweg 2, 9993 TN te Westerwijtwerd. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WABO-2018-1218 en heeft als planidentificatienummer NL.IMRO.0024.00BA0017-VG01.

De vergunning bestaat uit:

 

  • 1.

    het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo);

  • 2.

    het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo);

 

Ter inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen 12 juni 2019 tot en met 23 juli 2019 ter inzage in het gemeentehuis, bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Molenweg 12 te Loppersum. Het besluit en bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatienummer NL.IMRO.0024.00BA0017-VG01.

 

Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

 

Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u samen met een kopie van uw beroepschrift sturen aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Loppersum 11 juni 2019

Burgemeester en wethouders van gemeente Loppersum