Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2019, 32077VerkeersbesluitenNr. 201906042478999/ Snaarmanslaan

Logo Alkmaar

Wijzigingsbesluit tot het vaststellen van een verkeersmaatregel voor een elektrisch oplaadpunt op de Snaarmanslaan

De Unitmanager Ruimte, vakgroep verkeer en vervoer;

dat bij besluit van 9 januari 2019 met nummer 201901092312434 een locatie is aangewezen op de Snaarmanslaan, ter hoogte van nummer 71;

dat daags voor het plaatsen van het oplaadpunt is gebleken dat de vastgestelde locatie in verband met een aanwezige gasleiding niet voldoet aan de toetsingscriteria;

dat er daarna in de naaste omgeving is gekeken naar een alternatief, welke is gevonden ter hoogte van nummer 79;

dat deze locatie voldoet aan de voorwaarden die de gemeente hanteert in de Uitvoeringscriteria voor openbare elektrische oplaadpunten;

dat voor het reserveren van een parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische voertuigen op grond van artikel 15 lid 1 WVW 1994 een verkeersbesluit vereist is;

dat de maatregel in dit besluit wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer te voorkomen of te beperken;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, overleg is gepleegd met de, namens de korpschef van de Nationale politie, gemandateerde Verkeersadviseur van de Eenheid Noord-Holland;

dat deze een positief advies gaf op deze maatregel;

dat bedoelde weg gelegen is binnen de gemeentegrens van Alkmaar en bij deze gemeente in beheer en onderhoud is;

gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994, het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 5 januari 2015 waarbij het deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan de unitmanager Ruimte;

b e s l u i t namens burgemeester en wethouders van Alkmaar:

Het besluit van 9 januari 2019 met nummer 201901092312434 als volgt te wijzigen:

Twee parkeerplaatsen op de Snaarmanslaan, ter hoogte van nummer 79, aan te wijzen als oplaadpunt voor een elektrisch voertuig. De maatregel zal ter plaatse worden aangeduid door het bord conform model E4 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990), op een onderbord zal worden aangegeven voor welke doelgroep en onder welke voorwaarden het gebruik van de parkeergelegenheid geldt. De borden worden geplaatst zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Alkmaar, 4 juni 2019

Unitmanager Ruimte,

Vakgroep Verkeer,

mw. drs. E.C. Henstra

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.