Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HengeloStaatscourant 2019, 31947VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanpassen éénrichtingsverkeer en verbod om stil te staan op de Perseusstraat

Logo Hengelo

2274189

Gemeente Hengelo

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Problematiek

De Kuipersdijk wordt gereconstrueerd en krijgt hierbij een volledig andere inrichting. Onderdeel hiervan is ook het opheffen van diverse aansluitingen van woonstraten op de Kuipersdijk. Ook de aansluiting Perseusstraat op de Kuipersdijk komt te vervallen bij de reconstructie van de Kuipersdijk. Op de Perseusstraat geldt in de huidige situatie éénrichtingsverkeer vanaf de Heraklesstraat richting de Kuipersdijk en geldt aan de noordzijde van de Perseusstraat een verbod om stil te staan. Door het vervallen van de aansluiting van de Perseusstraat op de Kuipersdijk is het noodzakelijk het éénrichtingsverkeer om te draaien en hierbij ook het verbod om stil te staan te verplaatsen naar de zuidzijde. Voor deze maatregelen is een verkeersbesluit nodig.

Motivering

Overwegende:

dat de aansluiting van de Perseusstraat op de Kuipersdijk komt te vervallen na de reconstructie van de Kuipersdijk;dat hierdoor het huidige éénrichtingsverkeer op de Perseusstraat niet meer functioneert omdat het verkeer zich vast rijdt en de straat niet meer kan verlaten;dat het gezien de smalle rijbaan van de Perseusstraat niet mogelijk is het éénrichtingsverkeer op te heffen;dat het huidige éénrichtingsverkeer op de Perseusstraat moet worden omgedraaid zodat het éénrichtingsverkeer geldt vanaf de Atalantestraat richting de Heraklesstraat;dat het hierbij ook wenselijk is het huidige verbod om stil te staan aan de noordzijde van de Perseusstraat te verplaatsen naar de zuidzijde;dat de maatregel kan betekenen dat enkele bewoners verder moeten rijden om hun woning te bereiken maar dat het verzekeren van de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan voor de gemeente zwaarder wegen;dat dit verkeersbesluit genomen wordt voor het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;dat dit verkeersbesluit mede genomen wordt voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. 

Procedure

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. In het “Mandaatbesluit 2018” van de gemeente Hengelo is vastgesteld dat het afdelingshoofd van de afdeling Wegen, Groen en Water gemandateerd is om verkeersbesluiten te nemen.

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van Politie eenheid Oost-Nederland, die kan instemmen met bovengenoemde maatregel.

BESLUIT

 

  • 1.

    Het omdraaien van het éénrichtingsverkeer op de Perseusstraat waarbij het éénrichtingsverkeer wordt ingesteld vanaf de Atalantestraat richting de Heraklesstraat door het plaatsen van verkeersborden C02, C04l en C04r met onderbord OB52 van het RVV 1990 zoals is aangegeven op bijgevoegde overzichtstekening;

  • 2.

    Het verplaatsen van het verbod om stil te staan op de Perseusstraat waarbij het verbod om stil te staan geldt voor de zuidzijde van de Perseusstraat door het plaatsen van verkeersborden E02van het RVV 1990 zoals is aangegeven op bijgevoegde overzichtstekening.

Hengelo 11 juni 2019

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Wanneer u belanghebbende bent kunt u, tijdens de inzagetermijn, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht (postbus 10067, 8000 GB Zwolle) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als een bezwaarschrift