Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KrimpenerwaardStaatscourant 2019, 31801Ruimtelijke plannenOntwerp beeldkwaliteitsplan voor de kerk van de Gereformeerde Gemeente Berkenwoude aan het Oosteinde 4 Berkenwoude ter inzage 

Logo Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard maakt bekend dat ter voorbereiding van de planologische inpassing van de kerk van de gereformeerde gemeente Berkenwoude aan het Oosteinde 4 te Berkenwoude (gemeente Krimpenerwaard) een beeldkwaliteitsplan is opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan ligt in ontwerp ter inzage in de periode van 12 juni 2019 tot en met 23 juli 2019. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan bevat de visie op de vorm, massa en uitstraling van de kerk, de bijbehorende woning en de inrichting van de openbare ruimte in relatie tot het omliggende landschap en het culturele erfgoed (beschermingszone 1 provinciale verordening ruimte). Na vaststelling wordt het beeldkwaliteitsplan gehecht aan de Welstandsnota en het bestemmingsplan.Het ontwerp beeldkwaliteitsplan ligt in de periode van 12 juni 2019 tot en met 23 juli 2019 ter inzage in de vestiging Stolwijk, Dorpsplein 8 te Stolwijk, op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur en kan digitaal worden geraadpleegd op www.krimpenerwaard.nl/bekendmakingen/.

 

Wilt u reageren op het ontwerp?

Dan kunt u gedurende de inzagetermijn, zoals hierboven genoemd, een zienswijze indienen. Uw zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpener waard postbus 51, 2820AB Stolwijk, onder vermelding van het kenmerk ZK16001564.

 

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Thijs Herngreen of Jorieke Visser van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en projecten, telefoon 140182. 

 

 

Stolwijk, 11 juni 2019