Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LaarbeekStaatscourant 2019, 31799OverigHerplaatsing Aanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Laarbeek

Logo Laarbeek

Herplaatsing van Gemeenteblad 2019, 12788 en Staatscourant 2019, 29776

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit

 

 • I.

  De coördinator PIT, mevrouw M.L.A. Betorina aan te wijzen als toezichthouder op basis van de volgende wet- en regeling:

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 5.10, derde lid

  • Woningwet, artikel 92, tweede lid juncto artikel 5.10, derde lid Wabo

  • Wet milieubeheer, artikel 18.1a, eerste lid juncto artikel 5.10, derde lid Wabo

  • Wet geluidhinder, artikel 148, eerste lid juncto artikel 5.10, derde lid Wabo

  • Wet bodembescherming, artikel 95, eerste lid juncto artikel 5.10, derde lid Wabo

  • Leegstandwet, artikel 17

  • Wet ruimtelijke ordening, artikel 7.1, derde lid juncto artikel 5.10, derde lid Wabo

  • Huisvestingswet 2014, artikel 33

  • Drank- en horecawet, artikel 41, eerste lid onder b

  • Wet op de kansspelen, artikel 34, tweede lid

  • Wet veiligheidsregio’s, artikel 61, derde lid

  • Wet basisregistratie personen, artikel 4.2

  • Participatiewet, artikel 76a

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 53

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 53

  • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 6.1, eerste lid

  • Algemene plaatselijke verordening Laarbeek 2013, artikel 6.2 onder 2

  • Marktverordening gemeente Laarbeek 2000 , artikel 4.5

  • Verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Laarbeek 2018, artikel 6.1

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt daags na bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 9 april 2019 door

het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,

de burgemeester,

F.L.J. van der Meijden

de secretaris

mw. M.J.M. Meertens

 

Aldus vastgesteld op 9 april 2019 door de burgemeester van Laarbeek,

De burgemeester,

F.L.J. van der Meijden