Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AppingedamStaatscourant 2019, 31790VerkeersbesluitenParkeerverbodzone Opwierderweg

Logo Appingedam

Verkeersbesluit strekkende tot het instellen van de parkeerverbodzone Opwierderweg, gedeelte vanaf de inrit van Opwierderweg 97 tot het Eemskanaal.

Burgemeester en wethouders van Appingedam,

 

Gelet op:

 • -

  artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -

  artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 12, onderdeel a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens;

 • -

  artikel 24 lid 4 van het RVV 1990 ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie Groningen district Noord/West;

 

Overwegende dat:

 • -

  de situatie is aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening;

 • -

  dat er in 2014 al een parkeerverbodzone is ingesteld van de Opwierderweg betreffende het gedeelte van Burgemeester Hooft van Iddekingesingel tot de inrit van Opwierderweg 97;

 • -

  door de parkeerverbodzone de bereikbaarheid van de bewoners van de Opwierderweg (gedeelte van de inrit van Opwierderweg 97 tot het Eemskanaal) gewaarborgd blijft;

 • -

  door de parkeerverbodzone de parkeerdruk vergroot op de aansluitende wegen (Opwierderweg richting Farmsumerweg, Burgemeester Hooft van Iddekingesingel, Burgemeester Klauckelaan).

 • -

  dat de Opwierderweg valt onder het beheer van de gemeente Appingedam;

 • -

  dat de Korpschef van de politie Noord Nederland, Kenmerk 20190417000915, d.d. 18 april 2019 heeft positief geadviseerd in het kader van ert.24 BABW;

 

B E S L U I T :

 • -

  instellen van de parkeerverbodzone Opwierderweg gedeelte vanaf de inrit Opwierderweg 97 tot het Eemskanaal;

 • -

  het verplaatsen van de verkeersborden E01zb en E01ze bij de inrit van Opwierderweg 97 naar het einde van de Opwierderweg nabij het Eemskanaal zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

 • -

  van dit besluit een afschrift te zenden aan:

  • -

   de Korpschef van de politie Noord Nederland;

  • -

   de afdeling BOR en Realisatie ter uitvoering van de maatregel.

 • -

  dit besluit bekend maken in de Staatscourant (zie www.officielebekendmakingen.nl/Staatscourant/OpRubriek/Verkeersbesluiten) en “De Eemslander”.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Appingedam, Postbus 15, 9900 AA Appingedam, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 781, 9700 AT Groningen vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage bij de Publieksbalie, gevestigd aan de Wilhelminaweg 14 te Appingedam. U kunt dit besluit inzien op afspraak gedurende de openingstijden.

Appingedam, 12 juni 2019

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam,

burgemeester,

(A.W. Hiemstra)

secretaris,

(A. Castelein)