Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerenveenStaatscourant 2019, 3175VergunningenONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, VAN BIENEMALAAN TEN NOORDEN VAN 17 OUDESCHOOT (GELUIDSWAL LANGS A32)

Logo Heerenveen

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat zij voornemens zijn een vergunning te verlenen voor het plaatsen van zonnepanelen op een geluidswal op de locatie van Bienemalaan ten noorden van nummer 17 te Oudeschoot (geluidswal langs A32). De omgevingsvergunning betreft de activiteiten bouwen van bouwwerken en het gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, eerste lid a. en c. Wabo). Het besluit wordt voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Awb.

 

Ter inzage

De ontwerpomgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 21 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

Het gemeentehuis is op werkdagen zonder afspraak geopend van 08:30 – 13:00 uur. Daarnaast kunt u een afspraak maken op elke werkdag tussen 14.00 en 16:00 uur.

Tevens zijn de stukken digitaal raadpleegbaar via de website ruimtelijke plannen (NL.IMRO.0074.OVVanBientn17OS-OW01).

 

Zienswijzen indienen

Gedurende voornoemde termijn kan een ieder zienswijzen tegen de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van Heerenveen.

Dit kan per post: College van burgemeester en wethouders van Heerenveen, t.a.v. afdeling Vergunningen, Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen.

 

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Dit kan door een email te sturen naar gemeente@heerenveen.nl, met als onderwerp ’Zienswijze [aanduiding vergunning/ontheffing met kenmerk]’. Het is ook mogelijk om met gebruikmaking van uw DigiD langs digitale weg een zienswijze in te dienen. Dit kunt u doen via de gemeentelijke website www.heerenveen.nl.