Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OegstgeestStaatscourant 2019, 31719VerkeersbesluitenGemeente Oegstgeest - Verkeersbesluit instellen onverplicht fietspad Dirck van Swietenlaan

Logo Oegstgeest

 

PAD TUSSEN SCHOONZICHT EN DE DIRCK VAN SWIETENLAAN

 

 

Nummer besluit : 2019-05

Decos : Z-19-122479

Datum besluit : 14-05-2019

 

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

 

Gelet op:

- de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

- de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

- de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Oegstgeest waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte.

 

Overwegende dat:

- er twee nieuwe paden zijn aangelegd tussen Schoonzicht en de Dirck van Swietenlaan, onder de A44 door;

- het ene pad (zwart) is bestemd voor voetgangers;

- er gesprekken hebben plaatsgevonden met bewoners over het gebruik van het andere pad (rood);

- bewoners hun voorkeur hebben uitgesproken voor een onverplicht fietspad zodat zij zo min mogelijk overlast zullen ondervinden van geluid en onveiligheid;

- de verkeersadviseur van de politie, eenheid Den Haag, een negatief advies heeft gegeven omdat de ligging van dit pad en het feit dat snor- en bromfietsers niet zullen omrijden omdat de omrijdfactor veel te groot is en niet mag / kan worden verwacht van deze categorie dat zij omrijden waardoor dit niet handhaafbaar is;

- in de beslissing op bezwaar naar aanleiding van de omgevingsvergunning voor de aanleg van de paden is vastgelegd dat het pad onder het regime van een onverplicht fietspad zal vallen (met onderbord “niet brommen/snorren”);

- de beslissing op bezwaar zwaarder weegt dan het negatieve advies van de politie;

- het pad inmiddels is gerealiseerd waarbij de verkeersborden onverplicht fietspad zijn geplaatst.

 

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De verkeersadviseur van de politie, eenheid Den Haag:

12-04-2019 negatief advies op onverplicht fietspad.

 

 

BESLUITEN:

- het rode pad onder de A44, tussen de Dirck van Swietenlaan en Schoonzicht, aan te wijzen als onverplicht fietspad door middel van het plaatsen van borden G13 met onderbord “dus niet brommen/snorren” en borden G14 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 

Bijlage: tekening  B-822 d.d. 18-04-2019 maakt onderdeel uit van dit besluit.

 

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

namens deze,

 

S.M. van Eijk

teammanager Ruimte

 

 

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf 12-06-2019 gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

 

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7 : 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.