Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AppingedamStaatscourant 2019, 31645Ruimtelijke plannenVaststelling Bestemmingsplan Stad Appingedam – Opwierde Zuid, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarde

Logo Appingedam

 

 

Burgemeester en wethouders van Appingedam maken op grond van artikel 3.8 Wro bekend dat de gemeenteraad op 23 mei 2019 het Bestemmingplan "Stad Appingedam Deelplan Opwierde Zuid" en beeldkwaliteitsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Voor dit bestemmingsplan hebben burgemeester en wethouders op 7 mei 2019, op grond van de Wet geluidhinder, een hogere waarde vastgesteld voor (nieuw te bouwen) woningen aan de zuidzijde van de Burgemeester Hoofd van Iddekingesingel in Appingedam.

 

Het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en het besluit hogere waarde met bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 6 juni 2019 zes weken ter inzage.

 

Achtergrond

Mede door de omvang van het aardbevingsbestendig maken van de woningen in de wijk Opwierde Zuid maakt deze wijk uit de zeventiger jaren een grote verandering door. Het huidige bestemmingsplan en de huidige welstandsnota voorzien niet in zo'n grootschalige verandering. Om deze reden is een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan opgesteld.

Het bestemmingsplan "Stad Appingedam Deelplan Opwierde Zuid" is ruimer qua opzet (regels en verbeelding) ten opzichte van eerdere plannen. Het centrale deel van de wijk heeft bijvoorbeeld een ruimere bestemming waarin de nieuwe stedenbouwkundige opzet past qua wonen, verkeer en groen. Aan de oost- en westkant van het plangebied staan iets ruimere bouwvlakken op de verbeelding dan voorheen.

 

Wijzigingen

De wijzigingen zijn een omissie in het ontwerpbestemmingsplan. De voorkant van de woningen aan de Burgemeester Meesstraat nr. 1 tot met 23 wordt zuidelijk georiënteerd in plaats van een noordelijke oriëntatie. De tweede wijziging betreft het verschuiven van het bouwblok aan de Kamplaan 1-15. In het ontwerpbestemmingsplan is per abuis aan de Kamplaan een vergroot bouwvlak opgenomen.

 

Besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder

In het kader van de versterkingsopgave in de wijk Opwierde Zuid is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd als onderdeel bij het ontwerpbestemmingsplan Stad Appingedam- Deelplan Opwierde Zuid. Doordat er ruimte wordt geboden aan particulieren om te bewegen per blok binnen het bouwvlak, is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd bij de Burgemeester Hoofd van Iddekingesingel. Dit omdat de woningen wellicht dichter op de Iddekingesingel kunnen komen te staan. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ter plaatste wordt overschreden met maximaal 3 dB op de gevel. Er is sprake van een geluidsbelasting van maximaal 51 dB op de gevel van de nieuw te plaatsen woningen. Op grond van artikel 83 Wgh mag de maximale geluidsbelasting in binnenstedelijk gebied maximaal 63 dB bedragen. Hieraan wordt ruimschoots voldaan.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, het besluit hogere waarde en de behorende stukken liggen vanaf donderdag 6 juni 2019 tot en met woensdag 17 juli 2019 ter inzage bij de Publieksbalie in het Stadskantoor aan de Wilhelminaweg 14 te Appingedam.

 

Deze stukken zijn tevens digitaal te raadplegen. Een volledig digitale versie van het bestemmingsplan, met planidentificatienummer NL.IMRO.0003.BPOpwierdeZuidAPP-VG01 is te raadplegen via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/.

 

Beroep instellen

Binnen de termijn van ter inzage kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Appingedam, of in het geval van het ontwerpbesluit hogere waarde bij burgemeester en wethouders van Appingedam.

Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze kenbaar te maken.

Belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

 

Het beroep dient te worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Crisis- en herstelwet

Op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dat betekent dat belanghebbenden bij het aantekenen van beroep moeten aangeven welke beroepsgronden er aangevoerd worden tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde treden in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen tevens verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de inzagetermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden de besluiten niet in werking voordat er op het verzoek is beslist.