Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ElburgStaatscourant 2019, 31632Ruimtelijke plannenTerinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Uiterwaardenstraat 19 te Elburg

Logo Elburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat de gemeenteraad op 15 mei 2019 heeft vastgesteld de 1e partiële herziening van het bestemmingsplan industrieterrein "Kruismaten 2012" (Uiterwaardenstraat 19, Elburg).

Met de bestemmingsplanherziening worden de juridische mogelijkheden gecreëerd om een bedrijfswoning te realiseren bovenop het bestaande bedrijfspand Uiterwaardenstraat 19. Tegelijkertijd komen de mogelijkheden van de bouw van twee bedrijfswoningen op het naastgelegen perceel Uiterwaardenstraat 17 te vervallen.

Met ingang van woensdag 12 juni liggen het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken, gedurende 6 weken (tot en met 24 juli 2019) voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Elburg, themabalie 'Vergunningen'. U kunt hiervoor een afspraak maken via http://afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688.  

De stukken kunnen ook worden geraadpleegd via:

- de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.PH1INDKRUISMA2012-VST1

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden die reeds een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht, met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan en het raadsbesluit ter inzage zijn gelegd, gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde postadres.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn door degene die tijdig een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) wordt ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Elburg, 11 juni 2019,

Burgemeester en wethouders voornoemd.