Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TholenStaatscourant 2019, 31623Ruimtelijke plannenBekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Luijsterrijk en ongewijzigde vaststelling beeldkwaliteitsplan Luijsterrijk, Sint Philipsland.

Logo Tholen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Luijsterrijk gewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast is het bijbehorende beeldkwaliteitsplan Luijsterrijk ongewijzigd vastgesteld.

Plangebied: De locatie ten zuiden van de Rijksweg en begrensd door de Luijsterlaan, Boserf en watergang aan de noordkant van Sint Philipsland.

Aanleiding: Dit bestemmingsplan heeft tot doel de ontwikkeling van woningbouw mogelijk te maken op de locatie ten zuiden van de Rijksweg van Sint Philipsland. Het plan voorziet in de realisatie van ca. 17 woningen met bijbehorende infrastructuur en groen.

Het beeldkwaliteitsplan vormt de leidraad voor de ruimtelijke vormgeving cq. inrichting van het woongebied. Het zal derhalve tevens gaan dienen als toetsingskader voor welstand bij bouwplannen en de inrichting van het openbaar gebied.

Zienswijzen: Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Tegen het ontwerp-beeldkwaliteitsplan zijn geen reacties ingediend.

Inzage

Het besluit ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 7 juni 2019 tot en met 18 juli 2019, dus gedurende 6 weken ter inzage tijdens de openingsuren in de openbare leesruimte van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen. U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.bpLuijsterrijkStPh-VG01.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door:

 

  • 1.

    een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te brengen tegen het ontwerp(besluit).

  • 2.

    Iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht. 

Tegen het vastgestelde beeldkwaliteitplan Luijsterrijk kan geen beroep worden ingesteld.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te 's-Gravenhage. De beroepstermijn bedraagt zes weken na terinzagelegging. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Inwerkingtreding raadsbesluit

Het raadsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Bij toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter van de afdeling aan op welke onderdelen van het plan de voorlopige voorziening betrekking heeft.

Tholen, 6 juni 2019

Burgemeester en Wethouders van Tholen,

Namens deze:

Het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving

S. Westdorp