Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2019, 3153VerkeersbesluitenIntrekking besluit tot verwijdering van borden E8 met onderborden aan de Groenendaal

Logo Groningen

Kenmerk: 7328210

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Vanwege het ingestelde betaald parkeren aan en rondom de Groenendaal heeft de gemeente Groningen gemeend dat de E8 borden met onderborden, met daarop aangegeven een tijdvenster, aan de noordzijde van de Groenendaal verwijderd konden worden.

Naar aanleiding van de publicatie in de Staatscourant van het besluit tot verwijdering van borden E8 met onderborden aan de Groenendaal, heeft de gemeente Groningen een bezwaarschrift ontvangen. In het bezwaarschrift wordt bezwaar gemaakt tegen het verwijderen van de E8 borden met onderborden. Het ontvangen bezwaarschrift inclusief motivering is voor ons aanleiding geweest om het besluit te heroverwegen. Op basis van deze heroverweging zijn wij van mening dat de bestaande E8 borden met onderborden aan de noordzijde van de Groenendaal, gehandhaafd kunnen worden.

Het is dan ook wenselijk om het besluit tot verwijdering van borden E8 met onderborden aan de Groenendaal met kenmerknummer 7126702, gepubliceerd in de Staatscourant op 18 oktober 2018, in te trekken.

Besluit

Wij besluiten het besluit tot verwijdering van borden E8 met onderborden aan de Groenendaal met kenmerknummer 7126702, gepubliceerd in de Staatscourant op 18 oktober 2018, in te trekken.  

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt.

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze, 

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, Stadsontwikkeling