Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekStaatscourant 2019, 31364Ruimtelijke plannenVaststelling gewijzigd bestemmingsplan Grootgenhouterstraat 85 en 151 te Beek

Logo Beek

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BEEK;

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat vanaf 7 juni tot en met 18 juli 2019, gedurende zes weken ter gemeentesecretarie (publieksbalie), Raadhuisstraat 9, voor een ieder ter inzage ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Grootgenhouterstraat 85 en Grootgenhouterstraat 151 te Beek”, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0888.BPGGS151GRGHOUT17-VA01. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Na het ontwerp bestemmingsplan is het akoestisch onderzoek voor de locatie Grootgenhouterstraat 85 geactualiseerd op basis van representatieve bedrijfssituaties van het aangrenzende fruitteeltbedrijf. Vanwege deze actualisatie van het onderzoek is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De raad heeft tevens besloten voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan omvat het vestigen van een agrarische loonwerker en bouw van een loods aan de Grootgenhouterstraat 151 te Beek. Tevens wordt binnen de bestaande bebouwing van Grootgenhouterstraat 151 een agrarisch – kinderdagverblijf gerealiseerd. Als tegenprestatie wordt aan de Grootgenhouterstraat 85 te Beek de agrarische bestemming gewijzigd in een woonbestemming.

Er kan gedurende een termijn van zes weken, vanaf de dag na ter inzage legging door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend alsmede een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten met betrekking tot het ontwerpbesluit geen dan wel niet tijdig een zienswijze te hebben ingebracht beroep worden ingesteld. Voorts kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden voor zover dit beroep betrekking heeft op de wijzigingen die door de raad in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking de dag na het einde van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Beek, 6 juni 2019