Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2019, 31291VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Badhoevedorp – Quatrebras

Logo Haarlemmermeer

Onderwerp: verkeersmaatregelen Deelplan A

Nummer: X.2019.07651

Gelet op het volgende:

• Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

• De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

• Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

• Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

 • 1.

  In eerste instantie:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • 2.

  In tweede instantie ook voor:

 • a.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • b.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

   

 • Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.

 • De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

 • Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016 is voor het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat. 

   

Overwegingen en motivatie

In het westen van Badhoevedorp realiseert de gemeente Haarlemmermeer het woningbouwprogramma Quatrebras. In 2019 wordt Deelplan A opgeleverd. Dit deelplan, dat het meest noordelijk ligt, wordt voor het reguliere verkeer tijdelijk ontsloten via bestaand gebied middels de Fuchsiatraat. Dat betekent dat de ontsluiting tijdelijk verloopt via de noordzijde van Badhoevedorp. Tijdens de realisatie van de latere deelplannen wordt de hoofdontsluiting aan de zuidkant aangelegd. Deze komt in verbinding te staan met de Schipholweg.

Verkeerskundig bestaat deelplan A enerzijds uit de Oleanderlaan, die voorzien is van fietspaden en die een onderdeel is van de toekomstige hoofdontsluiting van Quatrebras, en anderzijds uit een aantal kleine zijstraten. De Oleanderlaan is een gebiedsontsluitingsweg waarop een maximumsnelheid van 50 km/u wordt ingesteld. De overige straten zijn erftoegangswegen en daar geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. Deze sluiten conform de CROW-richtlijnen aan op de Oleanderlaan door een inritconstructie. Hiermee is de voorrang geregeld. In de 30km/u straten worden snelheidsremmende voorzieningen aangebracht.

Aan de noordzijde wordt op de overgang van de Oleanderweg (50 km/u) naar de Fuchsiatraat (30 km/u) een beperkte wegversmalling (4.80m) aangebracht die voorzien is van een plateau. Deze inrichting is bedoeld als overgang tussen de twee snelheidsregimes en vormt tevens een beveiliging van de kruising met het Anemoonpad. Dit pad is aan de oostzijde van de Fuchsiastraat een fietspad, aan de westzijde een bromfietspad.

Het openbaar parkeren in de nieuwe woonwijk kan in openbare parkeervakken, gelegen achter en tussen de woningen in de zogenaamde parkeerkoffers. Verder zijn er langs de Oleanderlaan en Dahliastraat parkeervakken aangebracht. Om de doorgang voor het verkeer en het zicht op de straat te waarborgen kan parkeren worden gereguleerd. Hier is vooralsnog van afgezien omdat er voldoende parkeergelegenheid in het plan is opgenomen. Indien er in de praktijk toch problemen ontstaan, dan kan in dit deelplan alsnog een parkeerverbodszone worden ingesteld.

In de toekomst zal openbaar vervoer gebruik maken van de Oleanderlaan. Openbaar vervoer kan dan de verbinding maken tussen Lijnden en Badhoevedorp via een vrijliggende busbaan. Voor deze busbaan en de aansluiting op de Oleanderlaan wordt separaat een verkeersbesluit genomen. Hierin worden ook de maatregelen meegenomen voor de oversteek van het Anemoonpad over de Oleanderlaan.

Met de maatregelen wordt beoogd de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te waarborgen.

 

Maatregelen (bebording en belijning)

De volgende maatregelen worden getroffen:

 • 1.

  Het instellen van een 30 km/u zone (plaatsen borden A1 en A2 RVV 1990 met opdruk zone en 30) op de volgende locaties:

 • a.

  Op de Oleanderlaan, ter hoogte van het Anemoonpad;

 • b.

  Op de Sleutelbloemstraat, ter hoogte van de Oleanderlaan;

 • c.

  Op de Trompetbloemstraat, ter hoogte van de Oleanderlaan;

 • d.

  Op de Silenestraat, ter hoogte van de Oleanderlaan;

 • e.

  Op de Lotusbloemstraat, ter hoogte van de Oleanderlaan.

 

 • 2.

  Het aanduiden van een straat als erf (plaatsen borden G5 en G6 RVV 1990) op de volgende locatie:

 • a.

  Op de Lupinesingel, ter hoogte van de Oleanderlaan (2x);

 

 • 3.

  Het aanduiden van het vrijliggende fietspad langs de Oleanderlaan als verplicht fietspad (plaatsen borden G11 RVV 1990) op de volgende locaties:

 • a.

  Langs de Oleanderlaan, ter hoogte van de Lupinesingel (2x);

 • b.

  Langs de Oleanderlaan, ter hoogte van de Sleutelbloemstraat;

 • c.

  Langs de Oleanderlaan, ter hoogte van de Trompetbloemstraat;

 • d.

  Langs de Oleanderlaan, ter hoogte van de Silenestraat;

 • e.

  Langs de Oleanderlaan, ter hoogte van de Lotusbloemstraat.

 

 • 4.

  Het regelen van de voorrang (plaatsen borden B6 RVV 1990 en haaientanden artikel 80 RVV 1990) op de volgende locaties:

 • a.

  Haaks op de Oleanderlaan, ter hoogte van de Trompetbloemstraat;

 • b.

  Haaks op de Oleanderlaan, ter hoogte van de Lotusbloemstraat.

 

Verder worden de doodlopende wegen aangeduid met borden L8 en worden borden J24 geplaatst ter hoogte van de twee oversteeklocaties voor fietsers over de Oleanderlaan. Deze borden zijn niet besluitplichtig.

De aan te brengen bebording en maatregelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 17117001-DO-BB-001.

 

Motivering Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994):

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

 • artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • artikel 2, lid 1c van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • artikel 2, lid 1d van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Door de maatregelen wordt van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 er een geschaad, namelijk het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d). Omdat met de herinrichting de verkeersveiligheid en de leefbaarheid wordt verbeterd, wegen de met het besluit gediende belangen zwaarder.

Belangenafweging

Bewoners

De maatregelen zijn in het belang van de toekomstige bewoners. De verkeerssituatie wordt veilig en duidelijk (uniform) en de maatregelen bevorderen de leefbaarheid in de wijk. De maximumsnelheid van 50 km/h in de Oleanderlaan gaat iets ten koste van de leefbaarheid en veiligheid maar is noodzakelijk voor de verkeersafwikkeling van het nieuwe woongebied en de mogelijke lijnbussen in de toekomst.

Bewoners in het bestaande gebied ten noorden van het deelplan hebben slechts tijdelijk enige overlast van het verkeer dat van en naar het nieuwe deelplan gaat. Het nieuwe woongebied wordt op termijn aangesloten op de Schipholweg en dan maakt het verkeer van en naar de wijk nauwelijks meer gebruik van de oudere gebieden ten noorden van het plan. Bovendien kunnen ook bewoners vanuit de bestaande gebieden dan de Schipholweg bereiken via de Oleanderstraat.

Bedrijven

De maatregelen hebben geen gevolgen voor bedrijven.

(Doorgaand) gemotoriseerd verkeer

Er gaat in de toekomst een beperkte hoeveelheid doorgaand verkeer door de woonwijk. Dit verkeer heeft zijn bestemming in het woongebied ten noorden van het nieuwbouwplan. De Oleanderstraat die dit doorgaande verkeer verwerkt, is door zijn breedte en de aanwezigheid van vrijliggende fietspaden goed en veilig hierop ontworpen. De overige straten zijn niet bestemd voor doorgaand verkeer.

Langzaam verkeer

De maatregelen zijn in het belang van langzaam verkeer. Er ontstaat een verkeersveilige verkeerssituatie.

Openbaar vervoer

In de toekomst zal openbaar vervoer gebruik maken van de Oleanderlaan. Openbaar vervoer kan dan de verbinding maken tussen Lijnden en Badhoevedorp via een vrijliggende busbaan. De Oleanderlaan is ontworpen op het gebruik door openbaar vervoer. De belangen voor openbaar vervoer worden gediend.

Nood- en hulpdiensten

Door de maatregelen worden de belangen van nood- en hulpdiensten licht geschaad door de 30 km/u inrichting met plateaus. Het aantal plateaus is echter beperkt, waarbij de weg conform de landelijke richtlijnen Duurzaam Veilig is ingericht. Met het realiseren van doodlopende straten in het plangebied worden ook belangen van nood- en hulpdiensten licht geschaad. In overleg zijn de doodlopende straten zo kort mogelijk gehouden. De langere doodlopende straten zijn voorzien van een mogelijkheid om te keren.

Parkeerders

De maatregelen hebben geen gevolgen voor parkeerders. Conform de normering is voldoende parkeercapaciteit in het plan opgenomen.

Algemeen belang

De maatregelen verbeteren de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Dit is in het algemeen belang.

Afweging

Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregelen in het algemeen belang zijn en in het bijzonder voor bewoners en langzaam verkeer. Deze belangen wegen zwaarder dan de belangen van (doorgaand) verkeer en hulpdiensten, die licht worden geschaad omdat de maximum snelheid wordt verlaagd.

Voorbereiding en overleg

Er heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden met bewoners in het bestaande, omliggende gebied. Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is vanaf gezien omdat de maatregel geen complexe maatregel betreft en de belangen voldoende in beeld zijn.

Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 14-05-2019 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.

 

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in de Digitale Staatscourant.

 

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met het nummer 17117001-DO-BB-001, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

 • 1.

  Het instellen van een 30 km/u zone in deelplan A van Quatrebras in Badhoevedorp, door het plaatsen van borden conform model A1 en A2 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 met opdruk 30 en zone, zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende “begin 30 km/h zone” en “einde 30 km/h zone” op de volgende locaties:

 • a.

  Op de Oleanderlaan, ter hoogte van het Anemoonpad;

 • b.

  Op de Sleutelbloemstraat, ter hoogte van de Oleanderlaan;

 • c.

  Op de Trompetbloemstraat, ter hoogte van de Oleanderlaan;

 • d.

  Op de Silenestraat, ter hoogte van de Oleanderlaan;

 • e.

  Op de Lotusbloemstraat, ter hoogte van de Oleanderlaan.

 

 • 2.

  Het aanduiden van de Lupinesingel als erf door het plaatsen van borden conform model G5 en G6 uit bijlage I van het RVV 1990 ter hoogte van de Oleanderlaan;

 

 • 3.

  Het aanduiden van het vrijliggende fietspad langs de Oleanderlaan als verplicht fietspad door het plaatsen van borden conform model G11 uit bijlage I van het RVV 1990 op de volgende locaties:

 • a.

  Langs de Oleanderlaan, ter hoogte van de Lupinesingel (2x);

 • b.

  Langs de Oleanderlaan, ter hoogte van de Sleutelbloemstraat;

 • c.

  Langs de Oleanderlaan, ter hoogte van de Trompetbloemstraat;

 • d.

  Langs de Oleanderlaan, ter hoogte van de Silenestraat;

 • e.

  Langs de Oleanderlaan, ter hoogte van de Lotusbloemstraat.

 

 • 4.

  Het regelen van de voorrang door het plaatsen van borden conform model B6 uit bijlage I van het RVV 1990 en haaientanden conform artikel 80 van het RVV 1990 op de volgende locaties:

 • a.

  Haaks op de Oleanderlaan, ter hoogte van de Trompetbloemstraat;

 • b.

  Haaks op de Oleanderlaan, ter hoogte van de Lotusbloemstraat.

 

 • 5.

  Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 3-6-2019.

 

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

namens dezen,

de gemeentesecretaris,

voor deze,

de teammanager Vakdisciplines,

 

 

M. Koster

 

 

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.