Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoesburgStaatscourant 2019, 3115Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Herstructurering De Ooi’

Logo Doesburg

De gemeenteraad van Doesburg geeft, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, kennis van de ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Herstructurering De Ooi’ in haar vergadering van 20 december 2018.

 

In de wijk De Ooi zijn 95 grondgebonden rijwoningen gelegen. Het plangebied betreft woonpercelen en omliggende openbare ruimte aan de Koppelweg, Begoniastraat, Magnolialaan, Chrysantenstraat, Asterstraat en Vuurdoornstraat. Omdat de bebouwing niet meer voldoet aan de eisen van de huidige tijd, heeft de eigenaar en beheerder van de woningen het voornemen om dit deel van de wijk te herontwikkelen. De herontwikkeling voorziet in de sloop en realisatie van maximaal 95 grondgebonden woningen. Daarnaast biedt de herontwikkeling de kans om de openbare ruimte her in te delen.

 

Terinzagelegging

Met ingang van 24 januari tot 7 maart 2019 ligt een exemplaar van het bestemmingsplan ‘Herstructurering De Ooi’, het raadsbesluit inclusief de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage op het Publieksbureau, Philippus Gastelaarsstraat 2.

Het publieksbureau is maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Ook is het publieksbureau op maandagavond geopend van 18.00 tot 19.30 uur.

Het juridisch bindende bestemmingsplan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0221.18010HMO-VA01). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via de gemeentelijke website.

 

Beroep en voorlopige voorziening

Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen de hiervoor genoemde besluiten door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, alsmede belanghebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht, een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres zie bovenstaand). Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer H. Schuiling (0313 481401).

 

 

Doesburg, 23 januari 2019

drs. L.W.C.M. van der Meijs, burgemeester

P. Werkman, gemeentesecretaris