Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtStaatscourant 2019, 31034VerkeersbesluitenVerkeersbesluit: Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats P.J. Oudstraat

Logo Papendrecht

 

Datum: 21 mei 2019

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht;

 • 1)

  op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen;

 • 2)

  gelet op Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1, van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het afdelingshoofd Beheer en Uitvoering bij collegebesluit van 25 maart 2014 (‘Algemeen Mandaatbesluit 2014‘);

 • 3)

  op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

overwegende,

 • 1)

  dat wij een schriftelijk verzoek hebben ontvangen om een parkeerplaats te reserveren, zulks in geval van invaliditeit van de aanvrager;

 • 2)

  dat de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart (type Bestuurder);

 • 3)

  dat een ieder met zijn of haar auto vrij kan parkeren in de omgeving van de P.J. Oudstraat, maar dat de parkeerbezetting in de directe omgeving van de aanvrager vaak erg hoog is;

 • 4)

  dat het hierdoor op bepaalde momenten voor de aanvrager onmogelijk is de auto waarop zij voor verplaatsingen buitenshuis is aangewezen in de directe omgeving van de woning te parkeren, zodat zij genoodzaakt wordt deze verderop te parkeren;

 • 5)

  dat de afstand van de geparkeerde auto tot de woning van aanvrager, gezien de mate van invaliditeit, bezwaarlijk groot is;

 • 6)

  dat de aanvrager niet de beschikking heeft over een parkeergelegenheid op eigen terrein, dan wel de mogelijkheid heeft om op eigen terrein een parkeergelegenheid te creëren;

 • 7)

  dat het op grond van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 gewenst is om de vrijheid van verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

 • 8)

  dat het daarom gewenst is voor de auto een aparte parkeerplaats te reserveren op geringe afstand van de woning;

 • 9)

  dat het in verband hiermee aanbeveling verdient een zo dicht mogelijk bij de woning gelegen parkeervak aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats en deze ten behoeve van de aanvrager te reserveren, een en ander zoals op de bij dit besluit behorende tekening (situatietekening 2019-0041842) is aangegeven

 • 10)

  dat betreffende weggedeelten zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Papendrecht en bij deze gemeente in beheer zijn;

 • 11)

  dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

besluiten:

 • 1.

  Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in de P.J. Oudstraat te Papendrecht. Een zo dicht mogelijk bij de woning van de aanvrager gelegen parkeervak aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats, en deze ten behoeve van de aanvrager te reserveren met een onderbord met daarop het kenteken van de auto van de aanvrager.

 

Bijlage: Situatietekening 2019-0041842

 

Papendrecht 21 mei 2019

 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

namens dezen,

hoofd afdeling Beheer en uitvoering,

 

R. Bosselaar

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

 

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden, waarop u overdag te bereiken bent?

 

Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt dat verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.