Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen op ZoomStaatscourant 2019, 30849Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Scheldebalkon en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Logo Bergen op Zoom

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan is een onderdeel van de wijk Fort - Zeekant, gelegen aan de zuidrand van het stadscentrum van Bergen op Zoom. Het gebied wordt globaal begrensd door; Benedenbaantje, Paulus Buyslaan, Markiezaatsweg, Jacob Catslaan, Casper Fagellaan en de IJssellaan.

Aanleiding/doel

In 2001 is een start gemaakt met de herstructurering van de wijk Fort-Zeekant. Inmiddels is met de (deels uitgevoerde) sloop van de bestaande woningen in het gebied ‘Scheldebalkon’ ruimte ontstaan om de stedenbouwkundige (infra)structuur en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Hiervoor is een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld, wat in juni dit jaar in de wijk is gepresenteerd. In totaal zullen op de gronden in eigendom van Stadlander circa 330 woningen worden gesloopt, waarna ruimte ontstaat voor maximaal 260 nieuwe woningen. Het bestemmingsplan ‘Scheldebalkon’ voorziet in het planologisch juridisch kader voor deze ontwikkeling.

Kennisgevingbesluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op grond van de Wet milieubeheer op 6 november 2018 een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan ‘Scheldebalkon’.

In de Wet milieubeheer is bepaald dat voorafgaand aan de indiening van een omgevingsvergunningaanvraag, de procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden doorlopen. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkelingen is uitgevoerd, blijkt dat er geen significantie nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Crisis – en herstelwet

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis – en herstelwet van toepassing. Dit houdt in dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het besluit aangaande de vormvrije m.e.r.-beoordeling liggen met ingang van donderdag 6 juni 2019 gedurende zes weken (tot en met 17 juli 2019) voor een ieder ter inzage in de leeshoek van het stadskantoor aan de Jacob Objectlaan 4 in Bergen op Zoom. Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf dat moment ook digitaal beschikbaar via onze gemeentelijke website ‘www.bergenopzoom.nl > Wonen, (ver)bouwen en verkeer > Bouwen en verbouwen > ‘Bestemmingsplannen’ > ‘Bestemmingsplannen/beheersverordeningen’ > ‘Ontwerpbestemmingsplannen’ > ‘Scheldebalkon’.

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plancode NL.IMRO.0748.BP0232-0201.

Reageren

Gedurende genoemde periode van zes weken kan eenieder schriftelijk dan wel mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad. Schriftelijke reacties kunnen worden ingezonden naar het postadres: Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom. Indien u een mondelinge reactie wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met dhr. J. Cats, telefoonnummer 0164 27 75 55. U zult dan worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw zienswijze kunt weergeven. Voor inhoudelijke informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevr. D. Brandwijk of de heer N. Weijgers via het telefoonnummer 14 0164.

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.