Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2019, 30716Overige mededelingen aan het wegverkeerGemeente Haarlemmermeer, plaatsen grens bebouwde kom Lijnden op de Amsterdamse Baan (S106).

Logo Haarlemmermeer

Inleiding

Door de verlegging van de A9 is er bij Lijnden een nieuwe aansluiting op de A9 aangelegd, als vervanging van de oude aansluiting bij Badhoevedorp. Deze sluit aan op de rotonde Amsterdamse Baan/Londenstraat. Deze rotonde ligt binnen de bebouwde kom van Lijnden terwijl de aansluiting van de Amsterdamse Baan op de A9 buiten de bebouwde kom ligt.

Uit oogpunt van verkeersveiligheid is het noodzakelijk dat op deze aansluiting een komgrens wordt vastgesteld, omdat langs deze aansluiting op korte termijn een bedrijventerrein wordt ontwikkeld. De toekomstige aansluiting van het bedrijventerrein is al aanwezig en deze zal ook worden gebruikt voor bouwverkeer.

Wettelijke eisen

Voor het vaststellen van de grens van de bebouwde kom dient volgens artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 een besluit te worden genomen door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op 24 maart 2005 (raadsvoorstel 3835) besloten de bevoegdheid tot het nemen van besluiten tot het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom over te dragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Volgens artikel 23 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg of, indien geen openbaar lichaam het beheer heeft over de weg, de eigenaar van de weg te worden gehoord. De genoemde wegen zijn in eigendom en beheer bij de gemeente Haarlemmermeer.

Tevens dient bij het vaststellen of verplaatsen van de bebouwde kom overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie. Op besluiten tot het plaatsen en verplaatsen van de bebouwde kom is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. De Awb vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten.

Richtlijnen vaststellen grenzen bebouwde kom

De ASVV geeft voor het aanduiden van komgrenzen de volgende richtlijnen:

 • -

  De functie van de bebouwing (woon- of centrumfunctie, gecombineerd met voorzieningen of kleine bedrijven);

 • -

  De dichtheid van de bebouwing (minimaal 30% bebouwd per 100 meter);

 • -

  De minimale lengte van de bebouwde kom (minimaal 400 meter)

 • -

  De afstand van de huizen tot aan wegas (niet meer dan drie keer de hoogte van de bebouwing);

Het uitgangspunt hierbij is dat de grens van de bebouwde kom herkenbaar moet zijn.

Wanneer er een nieuwe weg wordt aangelegd, dient een eventuele locatie waar het verkeer de grens van de bebouwde kom passeert te worden aangegeven met een komgrensbord (bord H1 en H2), voorzien van een plaatsnaamaanduiding. Op bestaande wegen is het gewenst dat de grens van de kom wordt verplaatst indien de bebouwingsdichtheid of de functie van de weg zodanig gewijzigd is dat de weg het karakter heeft van een weg die binnen de bebouwde kom ligt. Bij het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom worden de richtlijnen van de ASVV zoveel mogelijk gehanteerd.

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990(RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) zijn regels gesteld waaraan de bebouwde komgrens moet voldoen.

In de uitvoeringsvoorschriften BABW is het volgende vermeld:

“De grens van de bebouwde kom, aangegeven door bord H1 en H2, wordt gekenmerkt door het begin van een langs de weg gelegen aaneengesloten bebouwing van zodanige omvang en dichtheid, dat een voor de weggebruiker duidelijk herkenbaar verschil in karakter van de wegomgeving aanwezig is met een buiten de bebouwde kom gelegen weg. Ter plaatse van de komgrens moet een zodanige wijziging van wegkenmerken voorkomen dat het verschil in karakter van de weg voor en na bord H1 of H2 aldaar zoveel mogelijk benadrukt wordt.”

Het vaststellen van de grens van de bebouwde kom is direct van invloed op:

 • a.

  de maximumsnelheid op wegen (Wegenverkeerswet/RVV);

 • b.

  de inrichtingseisen van wegen (Wegenverkeerswet/RVV);

 • c.

  de geluidgrenswaarden van het wegverkeer (Wet geluidhinder);

Maatregelen

De bebouwde kom grens wordt geplaatst ten noorden van de aansluiting van de Schipholweg op de S106 / Amsterdamse Baan.

In het gebied tussen de rotonde op de aansluiting van de Amsterdamse Baan en de Londonstraat / Cebulaan en de aansluiting van de Amsterdamse Baan (S106) en de Schipholweg wordt, naast het al bestaande bedrijventerrein, een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld met een aansluiting op de Amsterdamse Baan. De verharding voor deze aansluiting is aangelegd, maar (nog) niet in gebruik.

De bebording staat aangegeven op de tekening met het nummer 2019-064-002.

De komgrens wordt aangeduid met borden H1 en H2 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Motivatie

Uit oogpunt van de verkeersveiligheid en de van toepassing zijnde verkeersregels is van belang dat de locatie van de komgrens duidelijk is en door een weggebruiker wordt herkend.

Op deze locatie is momenteel nog geen bebouwing aanwezig in de nabijheid van de weg maar wordt op korte termijn wel een bedrijventerrein ontwikkeld en is de toekomstige aansluiting van het terrein al aanwezig. Deze aansluiting zal ook worden gebruikt als toegang voor bouwverkeer.

Rekening houdend met deze ontwikkelingen wordt de komgrens op de Amsterdamse Baan / S106 geplaatst ten noorden van de aansluiting met de Schipholweg.

Door de aanduiding van de komgrens wordt de verkeersveiligheid verbeterd omdat het voor de automobilisten duidelijk is welke verkeersregels van toepassing zijn en er geen verwarring over de van toepassing zijnde verkeersregels kan ontstaan.

Voorbereiding

Om de rechtstreeks bij het komgrenzenbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral in complexe en omstreden situaties, een voorbereidingsprocedure te volgen. Deze procedure wordt niet gevolgd, aangezien het geen complexe maatregel betreft.

Overleg met de korpschef van de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.

Belangenafweging

Belangen inwoners, werknemers en bezoekers

Door het aanduiden van de grens van de bebouwde kom worden de belangen van inwoners, werknemers en bezoekers niet geschaad. Zij hebben belang bij een eenduidig aangegeven komgrens vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Belangen gemotoriseerd verkeer

De belangen van gemotoriseerd verkeer worden niet geschaad, omdat deze weggebruikers ook zijn gebaat bij de verbetering van de verkeersveiligheid en duidelijkheid door de eenduidig aangegeven komgrens.

Belangen Openbaar Vervoer

Het verbeteren van de verkeersveiligheid door een eenduidig aangegeven komgrens is in het belang van het Openbaar Vervoer.

Belangen nood- hulpdiensten

De belangen van de nood- en hulpdiensten worden niet geschaad door het plaatsen van de grens van de bebouwde kom.

Algemeen belang

De aanduiding van de grens van de bebouwde kom verbetert de verkeersveiligheid en is hiermee in het algemeen belang.

Afweging

Alle hiervoor genoemde belangen afwegend, zijn wij van mening dat de aanduiding van de grens van de bebouwde kom in het belang is van bewoners en bedrijven. Gemotoriseerd verkeer moet zijn snelheid aanpassen in verband met de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Er worden door de maatregel geen belangen van weggebruikers onevenredig geschaad.

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd op Overheid.nl.

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met het nummer 2019-064-002, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregel:

 • 1.

  De grens van de bebouwde kom Lijnden op de Amsterdamse Baan, aangeduid met borden H1 en H2 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, te plaatsen op een locatie nabij de verbindingsweg met de Schipholweg;

 • 2.

  Dit besluit ter openbare kennis te brengen op Overheid.nl.

   

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,

Drs. C.H.J. Brugman

de burgemeester,

O.Hoes

Datum: 14 mei 2019

Terinzagelegging

Het besluit is in te zien op overheid.nl. Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.