Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2019, 30623Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit Omgevingsvergunning Verlengde Velmolenweg / Patrijsweg, Uden (zaak 314887)

Logo Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van plan is een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het uitbreiden van een parkeerterrein (naast de CSU), en het aanleggen van compensatie groen (zaaknummer 314887).

Het ontwerpbesluit en bijlagen kunt u, vanaf donderdag 30 mei 2019, zes weken inzien op https://www.uden.nl/bestuur-en-organisatie/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving/inzagedossiers-ontwerpbesluiten-omgevingsvergunning/

Voor meer informatie over het inzien van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen secretariaat Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Indienen zienswijze

Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan het College van burgemeester en wethouders, afd. Ruimte, Postbus 83, 5400 AB Uden. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, telefoonnummer (0413) 281237.

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Uden, 23 mei 2019.

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. van Deurzen

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers