Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwkoopStaatscourant 2019, 30505VergunningenVoorgenomen weigering bouw-, gebruiks- en aanlegwerkzaamheden op ongenummerde percelen tussen Noordse Dorpsweg 2 en kruising met Prolkade

Logo Nieuwkoop

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een aangevraagde omgevingsvergunning te weigeren met toepassing van:

 

 • 1.

  artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en artikel 2.10, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) – (activiteit bouwen)

 • 2.

  artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder b en artikel 2.11, eerste lid Wabo – (activiteit uitvoeren werk of werkzaamheden)

 • 3.

  artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c en artikel 2.12, eerste lid, onder a Wabo – (activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)

 • 4.

  artikel 2.2, eerste lid, onder e en artikel 2.18 Wabo – (activiteit uitrit aanleggen) 

voor:

 • a.

  het nieuw bouwen van een beheergebouw voor de berging van materiaal en werktuigen ten behoeve van het beheer van de binnenpolder, waarbij het beheergebouw tevens een schuilfunctie krijgt en informatiepunt;

 • b.

  het nieuw bouwen van een uitkijktoren voor sportvissers, wandelaars en natuurliefhebbers;

 • c.

  het aanleggen van een wandelroute over de aanwezige legakkers inclusief de hiervoor benodigde 4 verbindingsbruggen en trekpont;

 • d.

  het realiseren van een aanlegsteiger;  

 • e.

  het maken van een in- en uitrit naar de Prolkade;

 • f.

  het aanbrengen van oppervlakteverharding waarop met 2 auto’s geparkeerd kan worden.

  

De op het plan betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 30 mei 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het Klant Contact Centrum van de gemeente Nieuwkoop (voor openingstijden en adresgegevens zie www.nieuwkoop.nl). De ontwerpbeschikking met bijlagen is ook hieronder te bekijken.

 

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze omtrent het voornemen tot weigeren kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. De in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven procedure wordt gevolgd. Op deze procedure is dan ook de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure van toepassing, aangevuld met hetgeen bepaald in paragraaf 3.1 en paragraaf 3.3 van de Wabo.