Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 30466Overig

Besluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) schooljaar 2019/2020

Nr. OND/ODS-2019/9586 M

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van de goedkeuring van de volgende aanvraag ingediend vóór 1 november 2018 in het kader van de respectievelijke Regionale plannen onderwijsvoorzieningen:

RPO-17/009: RPO Kerk, IJssel en Drecht:

Als contactpersoon verzoekt u mij, namens alle betrokken partijen om goedkeuring van de aanvulling op het Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) Kerk, IJssel, Drecht (RPO-17/009), met een looptijd van maximaal vijf jaar, te weten van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2022.

Besluit

Met toepassing van artikel 74 van de Wet op het voortgezet onderwijs (W.V.O.) en de “Regeling Voorzieningenplanning voortgezet onderwijs” (zie referte), breng ik de volgende, in het kader van het RPO aangevraagde onderwijsvoorzieningen, voor bekostiging in aanmerking:

Per 1 augustus 2019:

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW) te Ridderkerk, Lekkerkerk, Zwijndrecht en Barendrecht (Brinnummer 18TR):

nevenvestiging Dierensteinweg 4 te Barendrecht (vestigingsnummer 11):

het toevoegen van het profiel:

  • Groen (G)

tijdelijke nevenvestiging Dierensteinweg 2 te Barendrecht (vestigingsnummer 12):

het toevoegen van het profiel:

  • Groen (G)

Motivering

De aanvulling op het RPO Kerk, IJssel, Drecht is met positief resultaat getoetst aan de in de referte genoemde wet- en regelgeving. Mijn besluit heeft uitsluitend betrekking op de voor bekostiging in aanmerking gebrachte onderwijsvoorzieningen. Eventueel binnen het RPO gemaakte andere afspraken worden in de beoordeling niet meegenomen.

Ik verzoek u, als contactpersoon, alle betrokken partijen waaronder ook de bij het RPO betrokken gemeenten, van mijn beslissing op de hoogte te brengen. Bijgaand zend ik u een overzicht van de goedgekeurde situatie.

Referte

Artikel 74a en b van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Regeling voorzieningenplanning voortgezet onderwijs, kenmerk VO/BMR/1389467 van 23 augustus 2018, gepubliceerd in de Staatscourant van 3 september 2018, nummer 49118.

Een belanghebbende kan tegen deze beschikking beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend gemaakt is aan de Raad van State worden gestuurd.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob Namens deze: De directeur Onderwijsinstellingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs, N. Zeijlemaker