Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 30099Vergunningen

Bekendmaking besluit vergunningverlening Waterwet Windpark Borssele in de Noordzee, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij bij besluit van 23 mei 2019 met kenmerk RWS-2019/18834 aan Ørsted op grond van de Waterwet vergunning heeft verleend voor het aanleggen van buisstructuren als visschuilplaatsen binnen het Windpark Borssele ter hoogte van de kavels Borssele I en II in de Noordzee.

De buisstructuren worden geplaatst binnen de coördinaten volgens ETRS89, UTM 31N:

nr

Northing

Easting

1

5717531

502224

2

5717530

501824

3

5717131

501823

4

5717131

502224

De vergunning wordt verleend tot 5 juli 2046.

Terinzagelegging

Het besluit ligt met bijbehorende stukken van woensdag 29 mei tot en met 10 juli 2019 tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van Rijkswaterstaat Zee en Delta, Lange Kleiweg 34 te Rijswijk (ZH).

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen het besluit kan tot en met 10 juli 2019 een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat p/a de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Tevens is het mogelijk om een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen indien spoedeisende belangen aanwezig zijn. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het bezwaarschrift zijn woon- of vestigingsplaats heeft.

Rijswijk, 23 mei 2019.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het hoofd van de afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zee en Delta, L.R. Minnaar