Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 29913Overig

Projectplan Bestorten ontgrondingskuilen Oosterscheldekering, Rijkswaterstaat

Waterwet

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om het projectplan Bestorten ontgrondingskuilen Oosterscheldekering vast te stellen.

Inhoud Projectplan

Als gevolg van de sterke stroming in de stroomgeulen van de Oosterscheldekering ontstaan in de nabijheid van de bodembeschermingsmatten, onderdeel van de fundering van deze bij Rijkswaterstaat in beheer zijnde primaire waterkering, ontgrondingskuilen. Ten behoeve van de stabilisatie van deze op diverse plaatsen ontstane erosiekuilen zal Rijkswaterstaat bestortingen moeten uitvoeren.

Op basis van ervaring wordt verwacht dat de komende 5 jaar circa 27 hectare bodem van de Oosterschelde moet worden gestabiliseerd in het plangebied rondom de Oosterscheldekering. Omdat het ontstaan van ontgrondingskuilen een dynamische ontwikkeling is, is niet exact te voorspellen waar deze bestortingen plaats gaan vinden. Daarom is een ruime strook rondom de Oosterscheldekering gehanteerd als plangebied.

Terinzagelegging

Het plan met bijbehorende stukken ligt van 3 juni 2019 voor een periode van zes weken ter inzage bij:

  • Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18 te Middelburg;

  • Gemeente Veere, Traverse 1 te Domburg;

  • Gemeente Noord-Beveland, Voorstraat 35 te Wissenkerke;

  • Gemeente Schouwen-Duiveland, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee.

Zienswijze(n)

Belanghebbenden kunnen naar aanleiding van het plan zienswijzen naar voren brengen gedurende de periode van terinzagelegging. Zienswijze(n) kunnen worden gericht aan Rijkswaterstaat Zee en Delta, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, ter attentie van de heer mr. M. de Bruijne.

Middelburg, 28 mei 2019

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta E.B. Alwayn