Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelStaatscourant 2019, 29861Ruimtelijke plannenVastgestelde bestemmingsplannen “Woon-Werkgebied Elsendorp” en “Heerebosch fase 2”

Logo Gemert-Bakel

Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8. lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op op 18 april 2019 de bestemmingsplannen “Woon-Werkgebied Elsendorp” met ID-nummer NL.IMRO.1652.wwgelsendorp-VA01 en “Heerebosch fase 2” met ID-nummer NL.IMRO.1652.BPheereveldseweg-VA01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan “Woon-Werkgebied Elsendorp” heeft betrekking op herbestemming van een perceel van circa 5 hectare aan de Keizersberg in Elsendorp dat is vrijgekomen na de beëindiging van een veehouderijbedrijf. Het bestemmingsplan regelt dat de betreffende gronden uit kunnen worden gegeven als woonkavel gecombineerd met bedrijvigheid in milieucategorie 1 of 2.

Het bestemmingsplan Heerebosch fase 2 regelt dat de betreffende gronden in Handel kunnen worden bebouwd met maximaal 30 woningen.

Stukken inzien

De bestemmingsplannen met bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage. Maak een afspraak als u de plannen in het gemeentehuis wilt inzien. U kunt de stukken digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp van het bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen voornoemd besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, kan iedere belanghebbende hiertegen binnen genoemde termijn schriftelijk beroep instellen bij genoemde Afdeling. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het indienen van een beroep schorst de werking van het vaststellingsbesluit niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende genoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Gemert, 24 mei 2019