Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2019, 29833Besluiten van algemene strekking

Goedkeuring tarieven databank salmonella pluimvee 2019

Procesverloop

De Stichting AVINED heeft bij brief van 8 oktober 2018 een aanvraag ingediend tot het verlenen van goedkeuring voor de tarieven voor de databank salmonella pluimvee 2019. Desgevraagd heeft de Stichting AVINED enkele malen bij mail nadere toelichting gegeven op de onderliggende begroting, de tariefontwikkeling en de te registreren categorieën laatstelijk bij mail van 21 februari 2019.

Overwegingen

De regels over de tarieven voor aangewezen databanken voor salmonella zijn opgenomen in artikel 15g van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's. Goedkeuring van tarieven wordt onthouden indien de tarieven hoger zijn dan noodzakelijk, uitgaande van een redelijke toerekening van de totale kosten en opbrengsten, waarbij de vergoeding van de werkzaamheden waarvoor een register is aangewezen niet meer bedraagt dan de kosten die beheerder maakt bij de uitvoering.

Op basis van uw aanvraag en per mail verstrekte aanvullende informatie constateer ik dat de tarieven zoals voorgesteld door Stichting AVINED voldoen aan deze criteria.

Gelet op artikel 15g van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring en besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's;

Besluit

Artikel 1

De tarieven voor de databank salmonella pluimvee voor het jaar 2019

  • € 37,50 per registratienummer (Kipnummer) per jaar voor vleeskuikenhouders met 50.000 kuikens of minder opzet per jaar.

  • € 75,00 per registratienummer (Kipnummer) per jaar voor de overige bedrijven worden goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze: L.E.M. Hendrix Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit vermelde datum.