Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2019, 29824Besluiten van algemene strekking

Goedkeuring tarieven databank antibiotica pluimvee 2019

Procesverloop

De Stichting AVINED heeft bij brief van 8 oktober 2018 een aanvraag ingediend tot het verlenen van goedkeuring voor de tarieven voor de databank antibiotica pluimvee 2019. Desgevraagd heeft de Stichting AVINED enkele malen bij mail nadere toelichting gegeven op de onderliggende begroting, de tariefontwikkeling en de te registreren categorieën laatstelijk bij mail van 21 februari 2019.

Overwegingen

De regels over de tarieven voor aangewezen databanken voor antibiotica zijn opgenomen in artikel 1.13 van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren. Goedkeuring van tarieven wordt onthouden indien de tarieven hoger zijn dan noodzakelijk, uitgaande van een redelijke toerekening van de totale kosten en opbrengsten, waarbij de vergoeding van de werkzaamheden waarvoor een register is aangewezen, niet meer bedraagt dan de kosten die beheerder maakt bij de uitvoering.

Op basis van uw aanvraag en per mail verstrekte aanvullende informatie constateer ik dat de tarieven zoals voorgesteld door Stichting AVINED voldoen aan deze criteria.

Gelet op artikel 1.27 van het Besluit houders van dieren en artikel 1.13 van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren;

Besluit

Artikel 1

De tarieven voor de databank antibiotica pluimvee voor het jaar 2019, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, worden goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze: L.E.M. Hendrix Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit vermelde datum.

BIJLAGE

Tarieven aangewezen databank antibiotica pluimvee 2019

Bedrijfstype

Tarief (€)

Opfokbedrijf grootouderdieren vlees

180

Opfokbedrijf grootouderdieren leg

65

Vermeerderingsbedrijf grootouderdieren vlees

85

Vermeerderingsbedrijf grootouderdieren leg

65

Opfokbedrijf ouderdieren vlees

180

Opfokbedrijf ouderdieren leg

65

Vermeerderingsbedrijf ouderdieren vlees

85

Vermeerderingsbedrijf ouderdieren leg

65

Vermeerderingsbedrijf ouderdieren leg en vlees

85

Opfokbedrijf leghennen

65

Vleeskuikenbedrijf > 50.000 kuikens opzet per jaar

240

Vleeskuikenbedrijf ≤ 50.000 kuikens opzet per jaar

120

Vleeskalkoenbedrijf

240

Legpluimveebedrijf

60

Pluimveebedrijf (vaccin)

60