Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgStaatscourant 2019, 29740VerkeersbesluitenRegistratienummer Vkb-2019-25-sanering Tilburg Binnenstad

Logo Tilburg

Redacteur Jordy Paanakker

Besluit inzake verwijderen en plaatsen van verkeersborden

Afdelingshoofd Wilbert Wouters

Datum besluit 24 mei 2019

Publiceren ja, officiële bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

Overwegende dat:

 • -

  op grond van artikel 15, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor maatregelen op of aan de weg die tot wijziging van de inrichting van de weg leiden of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 • -

  maatregelen worden genomen in het gebied binnen de Ringbanen van de gemeente Tilburg;

 • -

  de wegen die het betreffen in dit gebied een weg zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, en deze wegen in beheer zijn bij de gemeente Tilburg;

 • -

  teveel verkeersborden verwarrend kunnen zijn voor de weggebruiker, of te weinig tijd gunt ernaar te handelen met als gevolg dat er onveilige situaties kunnen ontstaan in het verkeer;

 • -

  door overbodige verkeersborden een rommelig en onoverzichtelijk straatbeeld ontstaat;

 • -

  er bezuinigd kan worden door het aantal verkeersborden te verminderen;

 • -

  er locaties zijn waar verkeersborden ontbreken die wel noodzakelijk zijn;

 • -

  er gestreefd wordt naar een uniforme toepassing, plaatsing en uitvoering van verkeersborden, conform het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  de weggebruiker tot op zekere hoogte zelf in staat dient te zijn om te bepalen welk gedrag veilig is

 • -

  deze maatregel genomen wordt uit het oogpunt van het in stand houden van de wegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • -

  over deze maatregelen overleg is gepleegd met de Politie-Chef van eenheid Zeeland-West-Brabant, District Hart van Brabant, waarbij deze heeft verklaard met deze maatregelen te kunnen instemmen.

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels- en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit van 15 mei 2012.

Besluit:

Het plaatsen en verwijderen van diverse verkeersborden van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in het gebied binnen de Ringbanen van de gemeente Tilburg zoals is aangegeven op de aan dit besluit gehechte bijlages:

 • -

  Binnenstad te plaatsen.pdf

 • -

  Binnenstad te verwijderen.pdf

Iedereen, wiens belang betrokken is, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet in ieder geval worden voorzien van een datum, naam en adres van de bezwaarmaker, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop bezwaar wordt gemaakt. Een eventueel bezwaarschrift kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90155 te 5000 LH Tilburg.

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

namens deze,

hoofd Ruimtelijke Uitvoering,

Wilbert Wouters