Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 29688VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Rijtuigenhof 85 tijdelijk onttrekken van drie parkeerplaatsen ten behoeve van werkzaamheden

Logo Amsterdam

Nummer INT- 19 - 05356 d.d. 21 mei 2019

TVM - RVV - Object 357555

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op

 • de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam,

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen;

 • de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994),

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW),

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

 • de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

Overwegende dat:

 • dat er behoefte is aan een laad- en losplaats in verband met bouwwerkzaamheden aan het Rijtuigenhof 85 en dat tijdelijk meer bouwverkeer gebruik zal maken van het Rijtuigenhof op die hoogte en het aantal laad- en losbewegingen voor deze locatie zal toenemen;

 • dat ter voorkoming van stremmingen en ter bevordering van de doorstroming van het verkeer het gewenst is de laad- en loshaven in te richten op drie parkeervakken te reserveren tegenover het Rijtuigenhof 85;

 • dat het voorkomen van stremmingen op dit gedeelte van het Rijtuigenhof zwaarder weegt dan het parkeerbelang;

 • dat de parkeerplaatsen zullen worden gebruikt voor het plaatsen van onder andere een hoogwerker, een schaftkeet en bouwmaterialen ten behoeve de werkzaamheden van 28 mei 2019 tot en met 1 oktober 2019, waarvoor een objectvergunning is afgegeven

 • dat daarom drie parkeerplaatsen, ter hoogte van het Rijtuigenhof 85 zullen worden onttrokken aan het reguliere parkeerareaal gedurende de periode van 28 mei 2019 tot en met 1 oktober 2019;

 • dat deze tijdelijke maatregel langer dan 4 maanden zal duren en dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden op grond van artikel 37 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam;

 • dat het hierna genoemde weggedeelte onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van stadsdeel West.

BESLUIT

 • 1.

  door het tijdelijk plaatsen van een bord E7 met de daarbij behorende markering, met de daarbij behorende onderborden OB 304 en “28 mei 2019 tot en met 1 oktober 2019” drie parkeerplaatsen (parkeervaknummers 119277485793, 119278485791 en 119278485789) aan het Rijtuigenhof 85 te reserveren voor het plaatsen van onder andere een hoogwerker, een schaftkeet en bouwmaterialen;

 • 2.

  dat na 28 mei 2019 drie parkeerplaatsen zullen worden gebruikt voor het plaatsen van onder andere een hoogwerker, een schaftkeet en bouwmaterialen ten behoeve van bouwwerkzaamheden tot en met i oktober 2019, waarvoor een objectvergunning is afgegeven

 • 3.

  hiermee drie parkeerplaatsen voor de periode van 28 mei 2019 tot en met 1 oktober 2019 tijdelijk te onttrekken aan het reguliere parkeerareaal;

 • 4.

  dit besluit in werking te laten treden zodra het bord en onderbord genoemd onder 1. geplaatst zijn;

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

Nina Gombert

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL AMSTERDAM

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie