Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepStaatscourant 2019, 29578Ruimtelijke plannenOntwerp-omgevingsvisie gemeente Gennep ´Samen maken we Gennep´

Logo Gennep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep maken bekend dat met ingang van 30 mei 2019 de ontwerp-omgevingsvisie gemeente Gennep ´Samen maken we Gennep´, met IDN NL.IM RO.0907.ST19090OMGVISIEALG-ON01, voor een periode van zes weken ter inzage ligt.

De omgevingsvisie dient mede ter vervanging van de op 15 februari 2012 vastgestelde Structuurvisie buitengebied gemeente Gennep -Borging Kwaliteitsmenu- en de op 8 oktober 2013 vastgestelde Structuurvisie woningbouw in kernen -Borging Kwaliteitsmenu-.

Aanleiding

In de afgelopen jaren is veel veranderd op het gebied van de rol van de overheid, demografie, duurzaamheid, economie en dergelijke. Er is daarom behoefte aan een stip op de horizon waar naartoe kan worden gewerkt. De omgevingsvisie bepaalt in welke richting de gemeente zich de komende 10 á 15 jaar wil ontwikkelen. De omgevingsvisie dient verder als inspiratiebron voor ruimtelijke initiatieven en om met elkaar de dialoog aan te gaan.

Om te komen tot een omgevingsvisie voor gemeente Gennep hebben we samen met veel inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en andere betrokkenen gekeken welke elementen in onze gemeente van waarde zijn om te behouden of te versterken. Het resultaat is een coproductie. Burgemeester en wethouders zien de omgevingsvisie als een start van een proces waarin wij samen blijven optrekken om de fysieke leefomgeving van onze gemeente verder vorm te geven.

Inzage

De ontwerp- omgevingsvisie gemeente Gennep ´Samen maken we Gennep´ ligt van donderdag 30 mei 2019 tot en met woensdag 10 juli 2019 ter inzage in het gemeentekantoor, Ellen Hoffmannplein 1 in Gennep. U kunt de stukken, zonder afspraak, inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. U kunt het digitale plan ook inzien via www.gennep.nl/omgevingsvisie en op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0907.ST19090OMGVISIEALG-ON01.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 24 juni 2019 wordt een informatiebijeenkomst en informatiemarkt georganiseerd voor belangstellenden. Tijdens deze avond kunt u ook in gesprek met ons gaan over de ontwerp- omgevingsvisie. U bent welkom om 19.00 uur voor de plenaire informatiebijeenkomst in het stadhuis van Gennep, Markt 1, 6591BZ Gennep. Om 20.00 uur start de informatiemarkt.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad van Gennep, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, postbus 9003, 6590 HD Gennep. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Burgemeester en wethouders van Gennep,

29 mei 2019