Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânStaatscourant 2019, 29342Ruimtelijke plannen



Vaststelling wijzigingsplan ’t Ford 8 Hemelum, Súdwest-Fryslân

Logo Súdwest-Fryslân

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân hebben op 14 mei 2019 het wijzigingsplan ’t Fort 8 Hemelum vastgesteld. Zij maken daarom bekend dat dit wijzigingsplan ter inzage ligt.

Inhoud

De (voormalige) gemeente Nijefurd heeft door middel van een vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in 1999 medewerking verleend aan de vestiging van een gebouw op het perceel ’t Fort 8 te Hemelum met als gebruiksfunctie theater. De gemeente heeft destijds vrijstelling verleend van de bestemmingen ‘wonen’ en ‘agrarisch gebied’.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân d.d. 5 oktober 2017, heeft de raad onder meer overwogen dat met het verlenen van de vrijstelling in 1999 de bestemmingen niet gewijzigd zijn en dat het vanuit een goede ruimtelijke ordening te rechtvaardigen is om het verzoek voor een woonbestemming op de locatie ’t Fort 8 te Hemelum te honoreren. De raad heeft bepaald, dat de huidige bestemming ‘Cultuur en Ontspanning’ door middel van een wijzigingsplan ex. artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening omgezet mag worden naar de bestemming ‘Wonen’.

Om een woonbestemming te krijgen op het perceel ’t Fort 8, moet de bestemming aangepast  worden. Dit kan plaatsvinden door dit wijzigingsplan ’t Fort 8 Hemelum.

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?

Het vastgestelde wijzigingsplan kunt u inzien vanaf 24 mei 2019 tot en met 4 juli 2019. Dit kan bij de gemeentelijke loketten in Bolsward en Sneek.

Het vastgestelde wijzigingsplan is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het planidentificatienummer van dit wijzigingsplan is: NL.IMRO.1900.2019zuidWPford8hem-vast

Hoe kunt u reageren?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u in beroep gaan. Let erop dat u dit doet binnen de bovengenoemde inzagetermijn.

Wie kan beroep indienen?

  • 1.

    belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben ingediend bij het college tegen het ontwerpplan;

  • 2.

    belanghebbenden die aantonen dat zij niet in staat waren een zienswijze bij het college in te dienen.

U kunt uw beroepschrift sturen aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage

Wilt u de uitspraak op beroep niet afwachten?

Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechter zal dan snel naar uw verzoek kijken en alvast een voorlopige uitspraak doen.

Het wijzigingsplan is geldig vanaf 5 juli 2019. Ook als u een beroepschrift heeft ingediend. Als er een voorlopige voorziening is aangevraagd geldt het wijzigingsplan pas als er een uitspraak door de rechter is gedaan.