Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2019, 29257Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Triangel Noordpunt, hogere waarden en addendum op de welstandsnota

Logo Waddinxveen

De gemeenteraad van Waddinxveen heeft op 15 mei 2019 het bestemmingsplan ‘Triangel Noordpunt’ gewijzigd vastgesteld. Tevens is besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Het bestemmingsplan is opgesteld met als doel het planologisch mogelijk maken van 84 nieuwe woningen. Het plangebied ligt juist ten noorden van de nieuwe woonwijk Park Triangel. In de navolgende afbeelding wordt het plangebied globaal weergeven. Voor de exacte ligging wordt u verwezen naar de stukken.

Wijzigingen bestemmingsplan tussen ontwerp en vaststelling

Op het ontwerpbestemmingsplan Triangel Noordpunt zijn zienswijzen ontvangen welke zijn beantwoord in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Triangel Noordpunt’. De zienswijze van de Gasunie heeft geleid tot  aanpassing van de bestemming ‘Water’ in ‘Groen’ ter hoogte van de gasleiding en een aanpassing van de regeling ten aanzien van de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’. Voor de exacte omschrijving van alle wijzigingen wordt verwezen naar de nota van beantwoording zienswijzen.

Terinzagelegging

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf (inclusief de Nota van beantwoording zienswijzen) liggen met ingang van 23 mei 2019 gedurende zes weken (tot en met 3 juli 2019) ter inzage. De stukken zijn te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0627.BPtriangelnoordpnt-0401). U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen via de computer bij de Publieksbalie in het gemeentehuis.

Hogere waarden procedure

Gelijktijdig met dit bestemmingsplan ligt het besluit hogere waarden voor Triangel Noordpunt ter inzage. In die publicatie is aangegeven op welke wijze u beroep en een voorlopige voorziening kunt instellen.

Addendum welstandsnota Triangel Noordpunt

Gelijktijdig met het bestemmingsplan ligt tijdens openingsuren van het gemeentehuis het addendum op de welstandsnota Triangel Noordpunt (door de gemeenteraad vastgesteld per 15 mei 2019) ter inzage bij de Publieksbalie. Het addendum op de welstandsnota is eveneens via www.waddinxveen.nl raadpleegbaar. Het addendum voorziet in de toetsingscriteria voor welstandsaspecten met betrekking tot toekomstige aanvragen om omgevingsvergunning in Triangel Noordpunt. U kunt tegen het besluit tot vaststelling van dit addendum geen bezwaar of beroep indienen.

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijzen hebben ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet in staat zijn geweest om een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen, kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld. Het beroepschrift dient in tweevoud gezonden te worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Ook voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de vermelde beroepstermijn. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Crisis en herstelwet

Het betreft een project waarop de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf kunt u contact opnemen met de heer D. Koppenaal via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl.

Waddinxveen, 22 mei 2019