Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielStaatscourant 2019, 29105Ruimtelijke plannenBEKENDMAKING BESLUIT WET GELUIDHINDER, Drielse Veldweg 23 te Velddriel

Logo Maasdriel

Het college van Maasdriel heeft op 14 mei 2019 een hogere geluidsbelasting dan de voorkeurswaarde van 48 dB(A) vastgesteld in verband met de realisatie van een woning aan Drielse Veldweg 23 te Velddriel. Deze woning wordt mogelijk gemaakt in het in procedure zijnde bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2016’ (BP1134).

Inzien

Het besluit voor vaststelling hogere grenswaarde(n) met de daarbij horende bijlage(n) ligt van 23 mei tot en met 4 juli 2019 voor iedereen ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

Beroep

De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen de hogere waarde begint op dezelfde dag als de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2016’ (BP1134) wordt naar verwachting op 26 juni 2019 vastgesteld en kort daarna ter inzage worden gelegd. Tijdens die inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep tegen het besluit over de hogere grenswaarde worden ingediend.

Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Naast het indienen van een beroepschrift kan een voorlopige voorziening aangevraagd worden bij de Voorzitter van de AbRS. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt het besluit niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie

Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar de heer van Avezaath.

Kerkdriel, 22 mei 2019