Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenStaatscourant 2019, 28445Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan Paviljoensweg 12a Laren

Logo Laren

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren maken bekend dat ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpwijzigingsplan ‘Paviljoensweg 12a, code NL.IMRO.0417.WPPaviljoensw12a-ON01 ter visie ligt.

Inhoud plan

Met de vaststelling van het bestemmingsplan Laren-Noord in 2013 heeft de bestaande recreatiewoning op het perceel Paviljoensweg 12A een volwaardige woonbestemming gekregen. De recreatiewoning is ‘ongelukkig’ op het perceel gesitueerd. Het bouwvlak ligt strak tegen de rechter achtererfgrens en dicht tegen het perceel met een trafohuisje van Liander aan. Recent heeft de eigenaar de gemeente verzocht om mee werken aan het verschuiven van het bouwvlak zodat het iets meer centraler op het perceel komt te liggen om zo ruimtelijk gezien meer aansluiting te krijgen met de aangrenzende woningen aan de Paviljoensweg.

Procedure

Het ontwerpwijzigingsplan ligt vanaf vrijdag 17 mei 2019 tot en met 27 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht (tel. 14035). Het ontwerpwijzigingsplan kunt u ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van ter visie legging kan een ieder een zienswijze indienen bij de gemeente Laren Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘zienswijze wijzigingsplan Paviljoensweg 12a Laren.

Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient, binnen de termijn van ter visie ligging, een afspraak te worden gemaakt met de heer R.R. Lugard van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14035. Het is niet mogelijk telefonisch of via e-mail uw zienswijze kenbaar te maken.

 

Laren, 17 mei 2019