Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
IJsselsteinStaatscourant 2019, 28439Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘Achterveld en omgeving’ en bijbehorend m.e.r. beoordelingsbesluit

Logo IJsselstein

Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan met ingang van 23 mei 2019 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

 

Ontwerp bestemmingsplan

 

Het bestemmingsplan ‘Achterveld en omgeving’ vormt de feitelijke actualisatie van de regeling voor het gebied. Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan op twee locaties in een kleinschalige ontwikkeling. Het betreft een kleine uitbreiding van de kinderboerderij en de realisatie van een woning aan de Zuid IJsseldijk tussen nummer 16 en 10.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit

Op basis van de Wet milieubeheer in samenhang met het Besluit milieueffectrapportage dient voor bepaalde besluiten, vanwege een aantal categorieën van ontwikkelingen, een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden om na te gaan of een milieueffectrapport vereist is. In het m.e.r.-beoordelingsbesluit ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Achterveld en omgeving’ is bepaald dat er geen MER nodig is. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit m.e.r.-beoordelingsbesluit beschouwd als een voorbereidingshandeling, waartegen geen bezwaar of beroep open staat, tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Voor zienswijzen op het planvoornemen wordt verwezen naar de procedure van het ontwerp bestemmingsplan.

 

Zienswijzen

Met ingang van 23 mei 2019 ligt het ontwerp bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende 6 weken (tot en met 3 juli 2019) ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor Overtoom 1 te IJsselstein (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur). Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0353.201506Achterveld-On01).

 

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties (niet per e-mail) kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente IJsselstein, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Achterveld en omgeving’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Vrij en bij afwezigheid dhr. Y. Smeets van de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 022 50 00.

 

Er zal een inloopavond georganiseerd worden in de aula van de Openbare basisschool De Trekvogel, Heemradenlaan 26 te IJsselstein tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Zodra datum en tijdstip hiervan bekend zijn zult u via een vervolgpublicatie op de gemeentelijke website en het Zenderstreeknieuws uitgenodigd worden.

 

IJsselstein, 22 mei 2019

Burgemeester en wethouders gemeente IJsselstein