Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2019, 27726Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Uilenbroek 4’ te Boxtel

Logo Boxtel

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de wet Geluidhinder bekend dat met ingang van vrijdag 17 mei 2019 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Uilenbroek 4’ ter inzage ligt;

 

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Uilenbroek 4’ te Boxtel maakt de omzetting van de tweede bedrijfswoning naar een plattelandswoning mogelijk. Deze bedrijfswoning is niet meer noodzakelijk voor het agrarische bedrijf. Door middel van de bestemmingswijziging naar plattelandswoning kan de woning worden bewoond door derden. De wijziging naar een plattelandswoning belemmert geen andere activiteiten in de omgeving, waaronder die van de omliggende agrarische bedrijven.

 

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Uilenbroek 4’ is vanaf vrijdag 17 mei 2019 gedurende de wettelijke termijn van zes weken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0757.BP02Uilenbroek4-OTW1.

 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ook in kopie ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, ingang Markt. Het gemeentehuis is geopend op maandag en dinsdag van 8:30 tot 17:00 uur, woensdag en donderdag van 8:30 tot 19:30 uur en op vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur.

 

Zienswijzen

Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan ‘Uilenbroek 4’ kan gedurende bovengenoemde termijn, dus tot en met 27 juni 2019, van terinzagelegging zienswijzen naar voren worden gebracht.

 

Schriftelijke zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan ‘Uilenbroek 4’ kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.

 

Voor het eventueel indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van de gemeente Boxtel. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn hiervoor een afspraak te maken.

 

Informatie

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met dhr. P. Lubberding (073 - 553 1610) van team Ruimtelijke Ontwikkeling, per e-mail via p.lubberding@MijnGemeenteDichtbij.nl

 

 

Boxtel, 16 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

De secretaris, De burgemeester,

A. Kraal, F. Naterop