Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2019, 27603VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT 687-2019.

Logo Utrecht

Provincie Utrecht 68 7 -201 9 , gemeente Nieuwegein , N408 , ontsluiting Liesboschterrein /fietsverbinding.

Besluit van de provincie Utrecht van 30 april 2019, met kenmerk 81D85D6A, tot vaststelling van verkeersmaatregelen ten behoeve van de herinrichting van de provinciale weg N408 met een ontsluiting van Liesbosch en een tweede ontsluitingsweg van Ravenswade en een eenzijdig in twee richtingen bereden fietspad.

Gebruikte afkortingen

RVV = Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

BABW = Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

Overwegingen

De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling op “De Liesbosch” zal extra verkeer genereren. Dit komt vooral doordat Ravenswade de enige ontsluitingsweg richting de N408 is. Voordat deze voorgenomen ontwikkelingen mogen plaatsvinden dient de bestaande infrastructuur te worden aangepast. Veel (vracht) verkeer wordt met deze oplossing gelijktijdig meegenomen.

Door de huidige verkeersintensiteit en inrichting is momenteel de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer een serieus aandachtspunt. (Realisatie van de ontbrekende schakel in het fietsnetwerk) Los van de voorgenomen aanpassingen neemt het verkeer op Ravenswade toe waardoor de onveiligheid voor fietsers toeneemt. Daarnaast is Ravenswade de enige ontsluiting vanuit het oosten die als calamiteitenuitgang kan worden gebruikt.

Noodzaak en doelstelling verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het BABW moet voor het nemen van verkeersmaatregelen en het aanbrengen van borden van bijlage I van het RVV 1990 en verkeerstekens op het wegdek een verkeersbesluit worden genomen. De doelstellingen van dit verkeersbesluit zijn het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Verplicht overleg politie

Zoals in artikel 24 van het BABW is voorgeschreven, is overleg gepleegd met de korpschef van de nationale politie over deze verkeersmaatregel. De daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van de politie heeft ingestemd met de maatregelen.

Afweging belangen

Om Ravenswade te ontlasten komt er een nieuwe afslag richting Liesbosch Noord aan de Utrechtse zijde van het bedrijventerrein. Aan de zuidzijde van bedrijventerrein De Liesbosch wordt een extra ontsluitingsweg aangelegd naar Liesbosch Zuid waarmee eveneens Ravenswade wordt ontlast, de veiligheid voor fietsers wordt verbeterd en er wordt in een extra calamiteitenuitgang naar de N408 voorzien.

Door de nieuwe afslag Liesbosch Noord zal de extra ontsluitingsweg vermindert de hoeveelheid verkeer op Ravenswade met circa 35% ten opzichte van de huidige verkeersintensiteit. In de nieuwe situatie het verkeer van Utrecht en A12 richting Liesbosch Noord voor een belangrijk deel gebruik maken van de nieuwe afslag, daarnaast zal het verkeer van en naar Utrecht en de A12 gebruik blijven maken van Ravenswade en verkeer uit Houten en Nieuwegein voornamelijk de nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg gebruiken. Hierdoor zal de bereikbaarheid van de Veldwade van 2 zijden kunnen plaatsvinden zodat er een meer evenwichtige verkeersverdeling ontstaat waarmee de doorstroming en bereikbaarheid worden verbeterd. Daarnaast zorgt de zuidelijke verbindingsweg ook dat de grote logistieke bedrijven aan de zuidzijde van het bedrijventerrein hun logistiek via de zuidzijde afwikkelen.

Het gedeelte doelgroepenstrook tussen hmp. 0.000 en 0.500, van Nieuwegein richting Utrecht, blijft gehandhaafd. Vanaf hmp. 0.500 tussen Utrecht richting Nieuwegein geeft de doelgroepenstrook alleen toegang voor bussen.

De Ventweg N408 (Ravenseveldweg) tussen Ravenswade en de extra ontsluitingsweg (Verlengde Biezenwade) dat die nu beschikbaar is voor landbouwverkeer wordt hiervoor opgeheven en wordt uitsluitend beschikbaar voor fietsers. Er wordt een nieuwe parallelweg aangelegd langs de extra ontsluitingsweg (Verlengde Biezenwade ) tussen de Ravenseveldweg en de Biezenwade, welke een nieuwe verbinding vormt voor het landbouwverkeer. Tevens vormt dit de nieuwe hoofdfietsverbinding tussen Houten/Nieuwegein en Utrecht via het bedrijventerrein.

Met deze aanpassingen ontstaat er een meer evenwichtige verdeling van verkeer op Ravenswade en op de nieuwe ontsluitingsweg. De aanpassingen zorgen voor een toename van de leefbaarheid, verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid.

Bevoegdheid

Het weggedeelte waar deze maatregel wordt getroffen, is in beheer bij de provincie Utrecht. Daarom zijn wij, Gedeputeerde Staten van Utrecht, op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

Besluit

In overeenstemming met de aangehechte en van dit verkeersbesluit deel uitmakend beeldmateriaal genaamd ‘101988-2512/2513.pdf’, worden de volgende maatregelen uitgevoerd op de provinciale weg N408, ontsluiting Liesboschterrein/fietsverbinding, in de gemeente Nieuwegein.

Aanbrengen:

 

 • 1.

  bord D3 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de verkeersheuvel in de zuidelijke richting waarmee aan wordt gegeven dat bestuurders de verkeersheuvel aan beide zijden kunnen passeren. Plaatsing ter hoogte van hmp. 0.410;

 

 • 2.

  bord A4-30 (30 km/u) van bijlage 1 van het RVV 1990 waarmee een adviessnelheid van 30 kilometer per uur wordt ingesteld. Plaatsing ter hoogte van hmp. 0.525;

 

 • 3.

  bord G12A met onderbord 0505 van bijlage 1 van de RVV 1990 tot het instellen van een fiets- en bromfietspad. Plaatsing ter hoogte van 0.575;

 

 • 4.

  borden 5x B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, in combinatie met het aanbrengen van haaientanden op het wegdek, als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 de voorrang zodanig te regelen dat voorrang moet worden verleend aan bestuurders op de nieuwe toegangsweg. Plaatsing 1 x ter hoogte van hmp. 0.575 en 4 x ; ter hoogte van hmp. 1.125;

 

 • 5.

  borden 2x C2 van bijlage 1 van de RVV 1990 welke aangeven dat het een eenrichtingsweg is, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en trekdieren of vee. Plaatsing ter hoogte van hmp. 0.575.

 

 • 6.

  borden 3x D2 van bijlage 1 van de RVV 1990, een gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft op de doorsteek midden geleider voor de nieuwe zuidelijke verbindingsweg. Plaatsing ter hoogte van hmp. 1.125;

 

 • 7.

  borden 2x B1 van bijlage 1 van de RVV 1990 om aan te geven dat de N408 een voorrangsweg is. Plaatsing ter hoogte van hmp. 1.125;

 

 • 8.

  borden 2x C9 van bijlage 1 van de RVV 1990 om aan te geven dat de N408 gesloten is voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Plaatsing ter hoogte van hmp. 1.125;

 

 • 9.

  borden 3x G12A met onderbord 0505 van bijlage 1 van de RVV 1990 tot het instellen van een fiets- en bromfietspad. Plaatsen ter hoogte van hmp. 1.125;

 

Verwijderen:

 

 • 1.

  bord C1 van bijlage 1 van de RVV 1990 welke aangeeft dat de weg gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, met aangepast onderbord OB63 “geldt niet voor vrachtauto’s en autobussen”. Verwijderen van het portaal ter hoogte van hmp. 0,260;

 

 • 2.

  van de “vrachtwagenfiguratie” op het gedeelte doelgroepenstrook vanaf hmp. 0.500, van Utrecht richting Nieuwegein zodat de doelgroepenstrook alleen nog toegang geeft aan lijnbussen;

   

Aandachtspunt

Dit besluit laat de eventuele toepassing van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 onverlet.

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

namens hen,

    

Cock van Dijk

Teamleider domein Mobiliteit

 

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 14 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage in het provinciehuis van Utrecht en is in te zien na telefonische afspraak via +31302582949. Het besluit wordt ook elektronisch gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Tevens hebben wij dit verkeersbesluit openbaar gemaakt via het internetdomein van de provincie Utrecht: http://www.provincie-utrecht.nl.

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

 • 1.

  Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD”. Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl/formulierbezwaar.

 • 2.

  Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten, uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer) de reden van bezwaar, ondertekening.

  •  

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend.

Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarbij is een griffierecht verschuldigd (zie ook: www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/ voor de hoogte van het griffierecht). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.