Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurStaatscourant 2019, 27476VerkeersbesluitenGemeente Etten-Leur - verkeersbesluit stopverbod ter hoogte van de brede school D’n Overkant.

Logo Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

Gelet op:

de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

 sinds 2014 de brede school D’n Overkant gevestigd is aan de Edward Poppelaan;

 een parkeerterrein is gelegen ter hoogte van de brede school;

 dat het overgrote deel van de leerlingen met de fiets naar school komt maar er ook kinderen met de auto worden gebracht/gehaald;

 op de Edward Poppellaan het fietspad uitkomt vanaf de Concordialaan;

 bij de brede school regelmatig op de weg en buiten de vakken op het parkeerterrein voertuigen worden stilgezet of geparkeerd door ouders of verzorgers van kinderen die hun kinderen met de auto naar school brengen en weer ophalen;

 het stilstaan of parkeren op de weg en buiten de vakken op het parkeerterrein ter hoogte van de brede school, gevaarlijke situaties oplevert en doorstroming belemmerd;

 overleg is gepleegd met de brede school D’n Overkant over de verkeersproblemen rondom school;

 het wenselijk is voor de veiligheid, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg, het waarborgen van de vrijheid van het verkeer om een verbod tot stil te staan in te stellen op de weg Edward Poppelaan nabij het parkeerterrein en op het parkeerterrein langs de groenvakken;

 overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met de verkeersadviseur van eenheden Hart van Brabant en de Baronie, namens de korpschef;

 de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) straten in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Etten-Leur;

 het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

  • 1.

    een verbod tot stil te staan in te stellen aan de Edward Poppelaan, tussen de Don Boscolaan tot de aansluiting van het parkeerterrein aan de Edward Poppelaan, door middel van een doorgetrokken gele belijning aan beide zijden van de rijbaan;

  • 2.

    een verbod tot stil te staan in te stellen op het parkeerterrein aan de Edward Poppelaan, door middel van doorgetrokken gele belijningen langs de groenvakken op het parkeerterrein.

Een en ander zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening.

Etten-Leur, 8 mei 2019

namens burgemeester en wethouders,

 

Teamleider Civiel en Cultuurtechniek

Bijlage

Situatietekening

Mededelingen