Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornStaatscourant 2019, 27362VerkeersbesluitenVerkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen herinrichting Provincialeweg te Hoorn (deelgebied zuid)

Logo Hoorn

Gelezen het voorstel van Projectmanagement

Besluit tot het vaststellen van verkeersmaatregel(en)

Zaaknummer: 1687078

 

15 mei 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

 

gelet op:

artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

 

overwegende dat:

 • de Provincialeweg gelegen is binnen en buiten de bebouwde kom van Hoorn;

 • de Provincialeweg tot aan de bebouwde komgrens in beheer is bij de gemeente Hoorn;

 • het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Hoorn is vastgelegd in het Masterplan Hoofdinfrastructuur Hoorn en onderdeel uitmaakt van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan;

 • in het Masterplan onder meer de wegencategorisering van Hoorn is opgenomen;

 • de Provincialeweg gecategoriseerd is als gebiedsontsluitingsweg type A;

 • op dit type wegen een vlotte doorstroming van het verkeer centraal staat;

 • tussen de aansluitingen van de Provincialeweg met autosnelweg 7 en de weg Keern de kruispunten in de huidige situatie zijn vormgegeven door middel van rotondes;

 • uit een recente verkeersstudie is gebleken dat de (toekomstige) verkeersafwikkeling op de Provincialeweg op en rondom deze rotondes onvoldoende is;

 • de verzadigingsgraad op de rotondes fors toeneemt de komende jaren en dit negatieve gevolgen heeft wat betreft de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid;

 • de gemeenteraad Hoorn op 4 april 2017 heeft ingestemd met de aanpak van het knelpunt turborotonde;

 • de gemeente Hoorn dan ook voornemens is een herinrichting uit te voeren op de Provincialeweg en de wegen in de directe omgeving van deze weg;

 • de herinrichting als doel heeft de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid op het onderliggende wegennet te bevorderen;

 • in samenwerking met belanghebbenden in een klankbordgroep een longlist aan mogelijke maatregelen zijn afgewogen in een variantenstudie;

 • uit deze variantenstudie blijkt dat het vervangen van twee rotondes voor twee kruispunten geregeld met verkeerslichten het beste scoort op basis van veiligheid en verkeersafwikkeling;

 • de voorkeursvariant inmiddels is uitgewerkt tot een definitief verkeersontwerp;

 • volgend uit het verkeersontwerp diverse verkeersmaatregelen moeten worden getroffen waarvoor een verkeersbesluit vereist is;

 • voorliggend verkeersbesluit de besluitplichtige verkeersmaatregelen omschrijft die genomen worden in het zuidelijke deelgebied;

 • separaat aan dit besluit verkeersbesluiten worden genomen voor de andere deelgebieden in het projectgebied;

 • het zuidelijke deelgebied de Berkhouterweg betreft tussen de aansluiting met het Keern en de spoorwegovergang spoorbaan Hoorn-Alkmaar;

 • parallel aan de Provincialeweg aan de zuidzijde de Berkhouterweg is gelegen tussen de aansluitingen met het Keern en de weg Dampten;

 • de Berkhouterweg in de huidige situatie tussen de aansluiting met de weg Dampten en de uitweg van het perceel Keern 35 beschikbaar is voor gemotoriseerd verkeer in westelijke richting;

 • dit gedeelte van de weg een belangrijke schoolfietsroute betreft en het ter bevordering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het (brom)fietsverkeer wenselijk is om dit gedeelte van de weg volledig te reserveren voor (brom)fietsers;

 • met pandeigenaren gelegen aan de Berkhouterweg afspraken zijn gemaakt over een aangepaste verkeerscirculatie voor gemotoriseerd verkeer op de eigen percelen, waardoor de noodzaak tot gebruik van de weg voor gemotoriseerd verkeer vervalt;

 • het betreffende weggedeelte dan ook wordt aangewezen als fiets/bromfietspad in twee richtingen door middel van het plaatsen van de verkeersborden G12a van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • de huidige verkeerstekens op dit weggedeelte die conflicteren met voornoemde verkeersmaatregel worden opgeheven in verband met het vervallen van de noodzaak daarvan;

 • deze verkeersmaatregelen worden opgeheven door middel van het verwijderen van de fietsstroken op het wegdek en het verwijderen van de verkeersborden B6, C2 en G12a van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • in verband met het waarborgen van de bereikbaarheid de (eenzijdige) geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de weg Dampten, gelegen tussen beide schoollocaties, wordt opgeheven waardoor verkeersbewegingen in twee richtingen worden toegestaan;

 • dat deze geslotenverklaring wordt opgeheven door middel van het verwijderen van de verkeersborden C12 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • op een beperkte afstand van de aansluiting van de Berkhouterweg op de Provincialeweg de weg Dampten aansluit op de Berkhouterweg;

 • de weg Dampten meerdere bedrijven ontsluit die gelegen zijn ten noorden van de spoorweg;

 • uit diverse verkeerssimulaties blijkt dat handhaving van de aansluiting Dampten op de Berkhouterweg leidt tot langere wachtrijen op de Provincialeweg;

 • de opstelruimte tussen de Provincialeweg en Dampten op de Berkhouterweg namelijk te beperkt is voor voldoende opstelstroken en dit leidt tot terugslag op het kruispunt van de Provincialeweg met de Westfriese Parkweg;

 • om de ruimtelijke impact en verkeerafwikkeling in beeld te brengen een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer op de weg Dampten is gemodelleerd;

 • uit deze verkeerssimulatie met een afsluiting van de weg Dampten voor gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van lijnbussen en hulpdiensten) blijkt dat deze maatregel leidt tot een betere verkeersafwikkeling rondom het kruispunt Provincialeweg – Westfriese Parkweg;

 • de bereikbaarheid van de bedrijven in het achterliggende gebied Dampten gewaarborgd blijft via de weg Keern;

 • gelet op het onderscheid in categorisering (Provincialeweg: gebiedsontsluitingsweg A, Dampten: gebiedsontsluitingsweg C) een vlotte doorstroming op de Provincialeweg belangrijker wordt geacht dan het handhaven van de bereikbaarheid van de weg Dampten via twee aansluitingen;

 • in het ontwerp dan ook gekozen is voor een afsluiting voor het gemotoriseerd verkeer op de weg Dampten ter hoogte van de aansluiting met de Berkhouterweg;

 • de afsluiting wordt ingericht door middel van het aanbrengen van een beweegbare afsluitpaal in het wegdek, het aanbrengen van de tekst ‘LIJNBUS’ op het wegdek, het plaatsen van het verkeersbord F13 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met uitzonderingen voor (brom)fietsverkeer;

 • de hiervoor benoemde maatregel bijdraagt aan de verkeersveiligheid voor (brom)fietsverkeer op het vrijliggende pad langs de Berkhouterweg, aangezien ter plaatse van de aansluiting met de weg Dampten er geen conflicten meer plaatsvinden met het reguliere (afslaande) gemotoriseerd verkeer;

 • in de huidige situatie op de weg Dampten, ten zuiden van de aansluiting met de Berkhouterweg, bushaltes aanwezig zijn;

 • de bushaltes in de nabije toekomst een alternatieve locatie krijgen en de betreffende bushaltes dan ook worden opgeheven door middel van het verwijderen van de verkeersborden L3(b) van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • in de huidige situatie het pad langs de Berkhouterweg, tussen de aansluitingen met de weg Dampten en de Middelweg is aangewezen als verplicht fietspad in twee richtingen;

 • gelet op de structuur van de doorlopende schoolfietsroute het vanuit verkeersveiligheid niet wenselijk is om op de Berkhouterweg een doorsteek voor het bromfietsverkeer te realiseren;

 • op het kruispunt van de Berkhouterweg met de Middelweg deze voorziening reeds aanwezig is;

 • het dan ook wenselijk is om het vrijliggende pad langs de Berkhouterweg, tussen de aansluitingen met de weg Dampten en de Middelweg, aan te wijzen als fiets/bromfietspad;

 • deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd door middel van het vervangen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 door de verkeersborden G12a van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • voor een vlotte verkeersafwikkeling op de Provincialeweg iedere kruispuntrichting op de Berkhouterweg een eigen opstelstrook krijgt;

 • om de gewenste capaciteit te behalen twee rijstroken met een lengte van meer dan 100 meter noodzakelijk zijn;

 • ter waarborging van de verkeersveiligheid op de Berkhouterweg het verkeer in tegengestelde richting wordt gescheiden van deze opstelstroken door middel van een middengeleider;

 • dit gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van het perceel met het adres Berkhouterweg 11;

 • bestuurders vanaf de Provincialeweg dit perceel niet (direct) meer kunnen bereiken door de realisatie van deze middengeleider;

 • een verkeersstudie heeft plaatsgevonden om de bereikbaarheid van het perceel vanaf de Provincialeweg toch te waarborgen;

 • uit de verkeersstudie is gebleken dat het waarborgen van deze bereikbaarheid niet wenselijk is in verband met de aspecten van verkeersveiligheid en doorstroming;

 • de realisatie van de betreffende middengeleider op de Berkhouterweg dan ook noodzakelijk is;

 • ter ondersteuning van de betreffende middengeleider een gebod tot het volgen van de rijrichting rechtsaf wordt ingesteld voor bestuurders komende vanuit de twee oostelijke uitritten van het perceel Berkhouterweg 11 door middel van het plaatsen van de verkeersborden D5(rechtsaf) van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • bestuurders vanuit oostelijke richting op de Berkhouterweg worden verplicht om de middengeleider aan de rechterzijde te passeren door middel van het plaatsen van het verkeersbord D2 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • dat deze verkeersborden tevens worden geplaatst op de middengeleider ter hoogte van de aansluiting van de Berkhoutwerweg op de weg Dampten;

 • gelet op de werkzaamheden op de Berkhouterweg tevens de wens wordt aangegrepen om het aantal conflictpunten op de Berkhouterweg te beperken;

 • gelet op voorgaande wens de entree van het parkeerterrein van het Crematorium en Uitvaartcentrum Hoorn wordt gecombineerd met de entree van het Tuincentrum Overvecht Hoorn;

 • de huidige entree wordt opgeheven en de bijbehorende haaientanden dan ook kunnen worden verwijderd;

 • de voorrang op de gecombineerde aansluiting zodanig wordt geregeld dat bestuurders komende vanaf het tuincentrum voorrang moeten verlenen aan bestuurders komende van het parkeerterrein van het Crematorium door middel van het plaatsen van de verkeersborden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief haaientanden op het wegdek;

 • in de huidige situatie aan de westzijde van de gecombineerde aansluiting een oversteek voor langzaam verkeer aanwezig is;

 • deze oversteek wordt gecombineerd met een oversteek voor (brom)fietsverkeer richting het Crematorium en/of het Tuincentrum door middel van het realisatie van een oversteek aan de oostzijde van de aansluiting;

 • deze oversteek wordt ingericht door middel van het plaatsen van de verkeersborden B6 en G12a van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief haaientanden op het wegdek;

 • in de huidige situatie een parkeerverbod van kracht is op de Berkhouterweg aan de noordzijde van de rijbaan;

 • op de rijbaan van de Berkhouterweg, tussen de spoorwegovergang spoorbaan Hoorn-Alkmaar en de uitrit van het perceel Berkhouterweg 17 (met uitzondering van de aansluiting van het Tuincentrum en het Crematorium) een dubbele doorgetrokken asmarkering wordt gerealiseerd, waardoor inhaalbewegingen niet meer zijn toegestaan;

 • in verband met de herinrichting van de rijbaan geparkeerde voertuigen naar verwachting in de toekomstige situatie ter plaatse niet meer aanwezig zullen zijn en de noodzaak voor het handhaven van een formeel parkeerverbod daarmee vervalt;

 • het parkeerverbod dan ook wordt opgeheven door middel van het verwijderen van de verkeersborden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen en verwijderen van de hiervoor genoemde verkeerstekens een verkeersbesluit is vereist;

 • gelet op artikel 15, lid 2 van de WVW 1994 maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 • gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding is bij het treffen van de verkeersmaatregelen;

 • dat gelet op de overwegingen uit voorliggend verkeersbesluit het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht;

 • gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de Districtchef van de politie Noord-Holland-Noord;

 • de politie op 29 april 2019 heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen.

 

Be sluit:

 • door middel van het verwijderen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden G12a van bijlage 1 van het RVV 1990 de volgende weggedeeltes aan te wijzen als fiets/bromfietspad:

  • zuidelijke parallelweg van de Provincialeweg (genaamd de Berkhouterweg) tussen de aansluitingen met Keern en de weg Dampten;

  • vrijliggend pad ten zuiden van de Berkhouterweg tussen de aansluitingen met de weg Dampten en de aansluiting met de Middelweg;

  • vrijliggend pad gerealiseerd ten oosten van de entree van het parkeerterrein van het Crematorium Hoorn;

 • door middel van het verwijderen van fietssymbolen op het wegdek de fietsstroken in beide richtingen op de zuidelijke parallelweg van de Provincialeweg (genaamd de Berkhouterweg) tussen de aansluitingen met Keern en de weg Dampten op te heffen;

 • door middel van het verwijderen van het verkeersbord C2 van bijlage 1 van het RVV 1990 de eenrichtingsweg, in oostelijke richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op te heffen op de zuidelijke parallelweg van de Provincialeweg (genaamd de Berkhouterweg) tussen de aansluitingen met Keern en de weg Dampten;

 • door middel van het verwijderen van de verkeersborden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief haaientanden op het wegdek de voorrangskruispunten op de volgende locaties op te heffen:

  • aansluitingen zuidelijke parallelweg Provincialeweg (genaamd de Berkhouterweg) op de aansluitingen met de weg Dampten;

  • aansluiting (voormalig) fiets/bromfietspad zuidelijke parallelweg Provincialeweg (genaamd de Berkhouterweg) op het (voormalig) fiets/bromfietspad dat aansluit op de weg Dampten;

 • door middel van het verwijderen van de verkeersborden C12 van bijlage 1 van het RVV 1990 de (eenzijdige) geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de weg Dampten, gelegen tussen beide schoollocaties, op te heffen waardoor verkeersbewegingen in beide richtingen worden toegestaan;

 • door middel van het aanbrengen van een beweegbare afsluitpaal in het wegdek, het aanbrengen van de tekst ‘LIJNBUS’ op het wegdek, het plaatsen van de verkeersborden F13 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met uitzonderingen voor (brom)fietsverkeer een rijbaan uitsluitend ten behoeve van lijnbussen in te stellen op de weg Dampten, ten zuiden van de aansluiting op de Berkhouterweg, waarbij fiets- en bromfietsers worden toegestaan;

 • door middel van het verwijderen van de verkeersborden L3(b) van bijlage 1 van het RVV 1990 de bushaltes op de weg Dampten, ten zuiden van de aansluiting met de Berkhouterweg, op te heffen;

 • door middel van het realiseren van een middengeleider op de Berkhouterweg ten westen van de aansluiting met de weg Dampten over een lengte van circa 100 meter een maatregel te treffen die leidt tot een beperking van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg gebruik kan maken;

 • door middel van het plaatsen van de verkeersborden D5(rechtsaf) van bijlage 1 van het RVV 1990 op de twee oostelijke uitritten van het perceel met adres Berkhouterweg 11 een gebod tot het volgen van de rijrichting rechtsaf in te stellen voor bestuurders komende vanuit de uitritten;

 • door middel van het plaatsen van het verkeersbord D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de Berkhouterweg ter hoogte van het begin van de middengeleider een gebod in te stellen voor alle bestuurders komende uit westelijke richting om het bord voorbij te gaan aan de rechterzijde;

 • door middel van het plaatsen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de Berkhouterweg ter hoogte van de aansluiting met de weg Dampten een gebod in te stellen voor alle bestuurders om het bord voorbij te gaan aan de rechterzijde;

 • door middel van het verwijderen van haaientanden op het wegdek de voorrangsregeling door middel van verkeerstekens op de (voormalige) aansluiting van het Crematorium Hoorn op de Berkhouterweg op te heffen;

 • door middel van het plaatsen van de verkeersborden B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief haaientanden op het wegdek een voorrangskruispunt in te stellen op de volgende locaties:

  • aansluiting Tuincentrum Hoorn op de entree van het parkeerterrein Crematorium Hoorn, waarbij bestuurders komende vanaf het Tuincentrum voorrang moeten verlenen aan bestuurders komende vanaf het parkeerterrein;

  • aansluiting parkeerterrein Crematorium Hoorn op de Berkhouterweg, waarbij bestuurders die zich bevinden op de aansluiting van het parkeerterrein voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Berkhouterweg;

  • aansluitingen vrijliggende fiets/bromfietspaden op de Berkhouterweg, waarbij bestuurders die zich bevinden op de vrijliggende fiets/bromfietspaden voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Berkhouterweg;

 • door middel van het verwijderen van de verkeersborden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 het parkeerverbod aan de noordzijde van de Berkhouterweg, tussen de spoorwegovergang en de aansluiting met de Provincialeweg, op te heffen;

 • door middel van het realiseren van een dubbelle doorgetrokken asmarkering op de Berkhouterweg, tussen de spoorwegovergang en de uitrit van het perceel Berkhouterweg 17 (met uitzondering van de aansluiting van het Tuincentrum en het Crematorium) een inhaalverbod in te stellen.

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • middels publicatie Westfries Weekblad

 • middels publicatie in de staatscourant

waar ook de inwerkingtreding van dit besluit nader geregeld is conform artikel 27 BABW.

 

Aldus vastgesteld

door het college van burgemeester en wethouders

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen. Wij nemen samen met u het besluit door.

Als we er niet uitkomen, kunt u een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?

U stuurt uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 603, 1620 AR Hoorn.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;

• een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);

• de reden(en) waarom u bezwaar maakt;

• de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland vragen een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen.

Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de Rechtbank Noord-Holland is Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Als u een voorlopige voorziening aanvraagt, bent u griffierecht verschuldigd. U ontvangt hiervoor automatisch een rekening.