Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZevenaarStaatscourant 2019, 27295VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Hengelder/Ringbaan Oost

Logo Zevenaar

 

Het college van burgemeester en wethouders

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Wensen diverse verkeersmaatregelen te nemen op het wegvak Hengelder en Ringbaan Oost met het oog op de volgende verkeersbelangen (artikel 2 van de Wegenverkeerswet).: - het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Overwegende:

dat als gevolg van ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen in en om Zevenaar een groei van gemotoriseerd verkeer te verwachten is;

dat de weg Hengelder een belangrijke ontsluitingsweg is in Zevenaar;

dat om in de toekomst de hoeveelheid verkeer goed te kunnen verwerken het noodzakelijk is om de inrichting van de weg Hengelder en de aansluiting met de Ringbaan Oost (N336) aan te passen;

dat de toekomstige inrichting ervoor zorgt dat Zevenaar na de komst van de nieuwe aansluiting op de A12 goed bereikbaar blijft en dat het verkeer op de hoofdrijbaan vlot doorstroomt;

dat de bestaande rotonde Ringbaan Oost (N336) – Hengelder de verwachte verkeersstroom niet meer kan verwerken;

dat de rotonde Hengelder – Ringbaan Oost (N336) uit het oogpunt van een efficiënte doorstroming een kruispunt met verkeerslichten wordt;

dat er een nieuwe rotonde op het kruispunt met de Einsteinstraat ter hoogte van het sportpark komt ter verbetering van de verkeersveiligheid en ter verbetering van de doorstroming van het verkeer;

dat de weg Hengelder twee parallelwegen (ventwegen) krijgt welke bedoeld zijn voor een verkeersveilige ontsluiting van de aanliggende percelen;

dat de doorgaande weg (Hengelder) uit oogpunt van verkeersveiligheid een middenberm krijgt om inhalend gemotoriseerd verkeer tegen te gaan;

dat fietsers over een vrij liggend tweerichtingenfietspad rijden om verkeersveiligheidsredenen;

dat het om verkeersveiligheidsredenen gewenst is de oversteek voor fietsen ter hoogte van de Douwes Dekkerstraat en het Oosteinde (zie bijlage 1);

dat in de huidige situatie de bromfiets van de rijbaan geleid wordt op de Ringbaan Oost ter hoogte van de bebouwde komgrens;

dat het uit verkeersveiligheidsoverwegingen wenselijk is de bromfietsers vóór de nieuwe kruising Ringbaan Oost (N336) – Hengelder van de rijbaan (ten noorden van de kruising) te geleiden naar het bromfietspad (zie bijlage 1);

dat als gevolg hiervan bromfietsen ook op de Hengelder niet meer op de rijbaan, maar op het bromfietspad rijden (zie bijlage 2);

dat het uit oogpunt van doorstroming en overzichtelijkheid het (brom-) fietspad in twee richtingen is te berijden via een nieuw pad ten noorden van de Hengelder (zie bijlage 2/3);

dat bij de nieuwe rotonde op de Hengelder, nabij de sportvelden, het in verband met de oversteekbaarheid wenselijk is fietsers en voetgangers voorrang te geven op het gemotoriseerde verkeer (zie bijlage 3/4);

dat hetzelfde ook geldt bij de aansluiting van het (brom-)fietspad en de voetgangersoversteekplaats bij het parkeerterrein (zie bijlage 3/4);

dat de percelen, gelegen ten zuiden van de rijbaan van de Hengelder, tussen de Einsteinstraat en Marconistraat, in de nieuwe situatie om verkeersveiligheidsredenen, bereikt worden via een parallelweg (zie bijlage 4/5/6);

dat deze parallelweg in één richting (richting de Marconistraat) te berijden is voor het verkeer (met uitzondering van (brom-)fietsers (zie bijlage 4/5/6);

dat het om bereikbaarheidsredenen wenselijk is gemotoriseerd verkeer in twee richtingen mogelijk te maken op de Marconistraat (zie bijlage 7/10/11);

dat het om verkeersveiligheidsredenen wenselijk is (brom-)fietsen langs de Einsteinstraat en Marconistraat te geleiden via een in twee richtingen te berijden (brom-)fietspad (zie bijlage 7/10/11);

dat de percelen, gelegen ten noorden van de rijbaan van de Hengelder, tussen de Edisonstraat en Marconistraat, in de nieuwe situatie om verkeersveiligheidsredenen, bereikt worden via een parallelweg (zie bijlage 8/9);

dat ten behoeve van fietsers een onverplicht fietspad wordt gemaakt tussen de Marconistraat en Edisonstraat, parallel aan de Fahrenheitstraat (zie bijlage 11);

Dat de verkeersmaatregelen en het onderliggende verkeersbesluit rechtstreeks voortvloeien uit de maatregelen die zijn toegelicht en onderbouwd in het Provinciaal Inpassingsplan Arnhemseweg & Hengelder (gemeente Zevenaar) vastgesteld d.d. 28 juni 2017;

Dat ter voorbereiding op dit Provinciaal Inpassingsplan diverse informatiebijeenkomsten zijn gehouden om de omgeving te informeren over de plannen en separaat gesprekken zijn gevoerd met belanghebbenden, zoals de aanliggende bedrijven en verenigingen om een goede ontsluiting en inpassing te waarborgen.

Dat ook bij de verdere uitwerking van het plan wederom informatiebijeenkomsten zijn gehouden en separate gesprekken met belanghebbenden zijn gevoerd.

dat voor de hiervoor genoemde maatregelen een verkeersbesluit dient te worden genomen op grond van artikel 37 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

dat alle verkeersborden zijn weergegeven op de bestekstekening met nummer 180357-T-1002 (zie bijlagen 1 tot en met 12 bij dit verkeersbesluit);

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg met de gemandateerde van de politie is gepleegd;

dat de hierna genoemde weggedeelten onder beheer zijn  van de gemeente Zevenaar.

Gelet op artikel 15 Wegenverkeerswet;

BESLUIT

 • 1.

  Alle verkeersbesluiten die betrekking hebben op de wegvak Hengelder-Ringbaan Oost zoals aangegeven op bijlagen 1 tot en met 12 in te trekken;

 • 2.

  Een nieuwe fietsoversteek te maken op de Ringbaan Oost ter hoogte van de Douwes Dekkerstraat en het Oosteinde, aangegeven met verkeersborden conform model G11 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 1).

 • 3.

  De voorrang op de fietsoversteek genoemd onder 1 te regelen met verkeersborden conform model B06, dusdanig dat het gemotoriseerde verkeer op de Ringbaan Oost voorrang heeft op de overstekende fietsers (zie bijlage 1).

 • 4.

  Ten zuiden van de fietsoversteek genoemd onder 1 de bromfiets in zuidelijke richting naar het (brom-) fietspad te geleiden met het verkeersbord conform model D103 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 1).

 • 5.

  Ten zuiden van de fietsoversteek genoemd onder 1 de bromfiets in noordelijke richting naar de rijbaan te geleiden met het verkeersbord conform model D104 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 1).

 • 6.

  Het bestaande fietspad langs de Ringbaan Oost ter hoogte van de locatie waar de bromfiets van de rijbaan gaat (genoemd onder 3) te wijzigen in een (brom-)fietspad met het verkeersbord conform model G12a van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 1).

 • 7.

  De voorrang voor het rechtdoor gaande verkeer op de Ringbaan Oost ter hoogte van de kruising met Hengelder te regelen met blokmarkering/haaientanden, verkeersborden conform model B01 en model B06 van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 2).

 • 8.

  De bestaande verplaatsing van de bromfiets naar de rijbaan nabij de (bestaande) bebouwde komgrens op de Ringbaan Oost op te heffen (zie bijlage 2).

 • 9.

  Een (brom-)fietspad, in twee richtingen te berijden, te realiseren ten noorden van de Hengelder tussen Ringbaan Oost en perceel Hengelder 11 met verkeersborden conform model G12a (begin) en G12b (einde) van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 2 t/m 8).

 • 10.

  Een (brom-)fietspad te realiseren ten zuiden van de Hengelder met verkeersborden conform G12a (begin) en G12b (einde) van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 2, 3 en 4).

 • 11

  Een nieuw (brom-) fietspad te realiseren tussen het parkeerterrein en het (brom-) fietspad langs de Hengelder conform model G12a van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 3).

 • 12

  Ter hoogte van de aansluiting van de nieuwe rotonde op het parkeerterrein een voetgangersoversteek te realiseren conform model L02 van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 3).

 • 13

  Rondom de nieuw te realiseren rotonde op de Hengelder voetgangersoversteekplaatsen te realiseren conform L02 van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 3 en 4).

 • 14

  Met haaientanden en blokmarkering en borden conform modellen B06 en D01_BB12r van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 de voorrang te regelen op de nieuwe rotonde (zie bijlage 4).

 • 15

  Een parallelweg met eenrichtingsverkeer (met uitzondering van (brom-) fietsen) in te voeren ten zuiden van de rijbaan van Hengelder tussen de Einsteinstraat en Marconistraat conform modellen C02, C03 en OB04 van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 4, 5 en 6).

 • 16

  Aan het einde van de parallelweg van de Hengelder een verplichte rijrichting naar rechts in te voeren voor het gemotoriseerde verkeer conform model D05r van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 6).

 • 17

  Tussen de hoofdrijbaan en parallelweg van Hengelder de voorrang te regelen door middel van haaientanden (zie bijlage 4 en 6).

 • 18

  Voor de hoofdrijbaan van Hengelder, tussen de Einsteinstraat en Marconistraat, een verbod voor (brom-) fietsen in te stellen conform model C15 van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 4).

 • 19

  De voorrang voor het rechtdoor gaande verkeer op de Hengelder ter hoogte van de kruising met Marconistraat/Einsteinstraat te regelen met blokmarkering/haaientanden, verkeersborden conform model B01 en model B06 van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 7).

 • 20

  Een tweerichtings (brom-) fietspad te realiseren langs de Marconistraat en Einsteinstraat conform model G12a van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 7, 10 en 11).

 • 21

  De Marconistraat open te stellen voor tweerichtingsverkeer door het verwijderen van bord C02 van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 7).

 • 22

  Een parallelweg met eenrichtingsverkeer (met uitzondering van (brom-) fietsen) in te voeren ten noorden van de rijbaan van Hengelder tussen de Einsteinstraat en Marconistraat conform modellen C02, C03 en OB04 van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 8 en 9).

 • 23

  Aan het einde van de parallelweg van de Hengelder een verplichte rijrichting naar rechts in te voeren voor het gemotoriseerde verkeer conform model D05r van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 8).

 • 24

  De Einsteinstraat in zuidelijke richting aan te sluiten op de parallelweg van de Hengelder conform model D05r van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 • 25

  Het rechtdoor gaande verkeer op de route Hengelder – Hengelderweg (en vice versa) voorrang te geven op verkeer van/naar de Edisonstraat en verkeer van de parallelweg van Hengelder door het plaatsen van haaientanden en conform model B06 van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 9).

 • 26

  Een (brom-) fietspad te realiseren tussen de Edisonstraat en het (brom-) fietspad langs de A12 conform model G12a

 • 27

  Een onverplicht fietspad te realiseren tussen de Marconistraat en Edisonstraat, ten zuiden van de Fahrenheitstraat, conform model G13 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zie bijlage 11 en 12).

 

Zevenaar 9 mei 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar

Namens deze,

R.W.E. Janssen

Juridisch adviseur afdeling Beheer Ontwerp en Realisatie

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Dat kan door een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift te sturen naar:

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

Postbus 10

6900 AA Zevenaar

Vermeld in ieder geval tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en waarom.

Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt. Na deze termijn ingediende bezwaarschriften kunnen wij niet in behandeling nemen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend en de zaak spoedeisend is, kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland een voorlopige voorziening worden gevraagd.

 

Inzage in bijlagen

De bij dit besluit horende bijlagen (tekeningen) kunnen op verzoek digitaal worden toegestuurd. Het verzoek dient te worden gericht aan bovenvermeld adres of per mail: gemeente@zevenaar.nl.