Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 27017OverigOntwerpwijzigingsplan Veenhuizerweg 11D in Heerhugowaard

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpwijzigingsplan ‘plattelandswoning Veenhuizerweg 11D’ gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Met dit ontwerpwijzigingsplan verandert de bestemming van de bestaande bedrijfswoning van agrarisch naar een plattelandswoning. De woning wordt momenteel niet als bedrijfswoning gebruikt. Het is dan ook gewenst om het gebruik van deze woning, zijnde bewoning door derden, te legaliseren door het opnemen van de aanduiding 'plattelandswoning'.

Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 mei 2019 zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken digitaal inzien via www.heerhugowaard.nl/juridischloket/terinzageliggendestukken. Of u kunt terecht aan het omgevingsloket in het gemeentehuis. Ook daar kunt u de stukken digitaal inzien.

Ook is het wijzigingsplan digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl . Het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is NL.IMRO.0398.WP82VEENHUIZERW11D-ON01

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van

burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij onze contactpersoon, mevr. S. Smit-Praat, tel:

06-10412624.

Heerhugowaard, 14 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.