Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 26975Overig

Wijziging van een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet inzake zandwinning door Xella Nederland BV nabij het eiland De Schelp, Gooimeer, Rijkswaterstaat

Ontgrondingenwet

Ontwerpbesluit

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van Xella Nederland BV om een wijziging van een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet.

De wijziging betreft het verlengen van de vergunning voor winnen van zand nabij het eiland De Schelp in het Gooimeer met 10 jaar, tot 31 december 2030.

Ter inzage legging

Het ontwerpbesluit alsmede de ter zake zijnde stukken liggen van 16 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 tijdens kantooruren ter inzage op de volgende adressen:

  • Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad;

  • Gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 te Bussum.

Zienswijze(n)

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn zijn/haar zienswijze(n) hieromtrent mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland. De ingebrachte zienswijze(n) worden meegewogen in het besluit op de aanvraag.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Rijkswaterstaat Midden-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE te Utrecht, onder vermelding van het zaaknummer RWSZ2019-00000337. Voor mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met het Afdelingshoofd Werkenpakket RWS van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, telefoonnummer 088-7973700.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met de heer Pabbruwee van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, telefoonnummer 06 – 10 928 948.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, wnd. hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland, O. Haakma