Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2019, 26787VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT 686-2019.

Logo Utrecht

Provincie Utrecht 6 86 -201 9 , gemeente Utrechtse Heuvelrug , Woudenbergsewe g - Griftdijk , N226 , a anleg kruispunt met verkeerslichten .

Besluit van de provincie Utrecht van 18 april 2019, met kenmerk 81EA3F3C, tot vaststelling van verkeersmaatregelen ten behoeve van de ombouw van een kruising op de provinciale weg N226 - Griftdijk tot een kruispunt met verkeerslichten in de gemeente ‘Utrechtse Heuvelrug’.

Gebruikte afkortingen

RVV = Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

BABW = Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

Overwegingen

Aan de oostzijde van Maarsbergen wordt een bedrijventerrein en een 25tal woningen ontwikkeld. Omdat verwacht wordt dat ontsluiting van dit gebied via de Haarweg door de bebouwde kom van Maarsbergen tot doorstromings- en leefbaarheidsproblemen zal leiden wil de gemeente Utrechtse Heuvelrug de ontsluiting via de Rottegatsteeg en Griftdijk ten noorden van Maarsbergen laten plaatsvinden.

Om deze ontsluiting mogelijk te maken is aanpassing van het kruispunt N226 - Griftdijk noodzakelijk. Dit is nu een ongeregeld voorrangskruispunt in beheer en eigendom bij de provincie Utrecht.

Tevens is om deze ontsluiting mogelijk te maken een verbreding van de Rottegatsteeg en Griftdijk (in beheer en eigendom van de gemeente) en aanpassing van het kruispunt N226 - Griftdijk noodzakelijk. Het kruispunt wordt voorzien van verkeerslichten.

Noodzaak en doelstelling verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het BABW moet voor het nemen van verkeersmaatregelen en het aanbrengen van borden van bijlage I van het RVV 1990 en verkeerstekens op het wegdek een verkeersbesluit worden genomen. De doelstellingen van dit verkeersbesluit zijn het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Verplicht overleg politie

Zoals in artikel 24 van het BABW is voorgeschreven, is overleg gepleegd met de korpschef van de nationale politie over deze verkeersmaatregel. De daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van de politie heeft ingestemd met de maatregelen.

Afweging belangen

Op dit moment heeft het verkeer op de N226 voorrang op verkeer vanaf de Griftdijk en kan het in principe ongehinderd de kruising passeren. Met de komst van verkeerslichten zal het verkeer op de N226 van tijd tot tijd moeten stoppen. Daar staat tegenover dat verkeer vanaf de Griftdijk gemakkelijker en veiliger de N226 kan oprijden. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een afweging gemaakt tussen ontsluiting van het gebied via de route Haarweg - N226 (door de kern Maarsbergen heen) en via de route Rottegatsteeg - Griftdijk - N226.

De gemeente verwacht dat ontsluiting van het gebied via de route Haarweg - N226 tot doorstromings- en leefbaarheidsproblemen in Maarsbergen leidt en heeft daarom gekozen voor ontsluiting via de route Rottegatsteeg - Griftdijk.

Alternatief voor ombouw van het kruispunt tot kruispunt met verkeerslichten, is ombouw tot een rotonde. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid is een rotonde in veel gevallen de meest veilige oplossing. In dit geval wordt er echter omwille van de ruimtelijke inpassing gekozen voor een kruispunt met verkeerslichten. Mede omdat er geen oversteekbewegingen van fietsers en/of voetgangers plaatsvinden op het kruispunt is de verwachting dat ook met een kruispunt met verkeerslichten de verkeersveiligheid in voldoende mate gewaarborgd is. Bij de ombouw van het kruispunt wordt de parallelweg uitgebogen, deze komt verder van het kruispunt af te liggen dan in de huidige situatie. Hierdoor ontstaat er een nieuw kruispunt met de Griftdijk dat los staat van de aansluiting van de Griftdijk op de hoofdrijbaan van de N226. De parallelweg wordt buiten de verkeerslichtenregeling gehouden zodat de regeling iets eenvoudiger wordt en de wachttijd voor al het verkeer, waaronder de fietsers, verkort.

Bevoegdheid

Het weggedeelte waar de maatregelen worden getroffen, is in beheer bij de provincie Utrecht. Daarom zijn wij, Gedeputeerde Staten van Utrecht, op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

Besluit

In overeenstemming met de aangehechte en van dit verkeersbesluit deel uitmakend beeldmateriaal genaamd ‘18030.00-verkeer_v1.0’, worden de volgende maatregelen uitgevoerd op de provinciale weg N226, ombouw van een kruising op de Griftdijk tot een kruispunt met verkeerslichten in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Aanbrengen:

  • 1.

    borden 2x D2 van bijlage 1 van de RVV 1990, een gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft. Plaatsing ter hoogte van hmp. 57.415; 

  • 2.

    borden 2x B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met bijbehorende stopstrepen en haaientanden op het wegdek zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 bij de kruising van de parallelweg van de Woudenbergseweg N226 met de Griftdijk, om de voorrang zodanig te regelen dat verkeer op de Griftdijk voorrang heeft, ter hoogte van hmp. 57.415;

Verwijderen:

 

  • 1.

    borden 4x B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met bijbehorende stopstrepen en haaientanden op het wegdek zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 bij de kruising van de parallelweg van de Woudenbergseweg N226 met de Griftdijk, om de voorrang te wijzigen, ter hoogte van hmp. 57.410;

 

Aandachtspunt

Dit besluit laat de eventuele toepassing van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 onverlet.

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

namens hen,

    

Cock van Dijk

Teamleider domein Mobiliteit

        

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 9 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage in het provinciehuis van Utrecht en is in te zien na telefonische afspraak via +31302582949. Het besluit wordt ook elektronisch gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Tevens hebben wij dit verkeersbesluit openbaar gemaakt via het internetdomein van de provincie Utrecht: http://www.provincie-utrecht.nl.

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

- Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD”. Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl/formulierbezwaar.

- Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten, uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer) de reden van bezwaar, ondertekening. Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Daarbij is een griffierecht verschuldigd (zie ook: www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/ voor de hoogte van het griffierecht). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.