Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 26772VerkeersbesluitenVerkeersbesluit doortrekken stopverbod Paulus Potterlaan

Logo Soest

Kenmerk : Ruimte/2173139/ 2173215

Burgemeester en wethouders van Soest;

Aanleiding

Overwegende dat op de Paulus Potterlaan éénrichtingsverkeer geldt;

Dat vanwege geparkeerde voertuigen andere voertuigen de geparkeerde voertuigen nauwelijks kunnen passeren;

Dat daarmee tegemoetkomende fietsers in de verdrukking komen;

Dat wij hierover klachten ontvingen en dat dit tot verkeersonveilige situaties kan leiden;

Maatregel

Overwegende dat we het gewenst vinden om de verkeersveiligheid in deze straat te verbeteren;

Dat het daarom gewenst is om het stopverbod door te trekken van de aansluiting met de Albert Cuyplaan tot en met de met de Frans Halslaan;

Dat een stopverbod ervoor zorgt dat tegemoetkomende fietsers niet meer in de verdrukking komen;

Belangenafweging

Overwegende dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

Dat de mogelijkheid vervalt om op dit deel van de Paulus Potterlaan aan de noordzijde van de weg te parkeren;

Dat er voldoende parkeergelegenheid blijft;

Dat het van belang is dat we fietsers voldoende ruimte bieden op de rijbaan;

Juridisch kader

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Soest;

overwegende dat dit besluit wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen en door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen;

dat het op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat het op grond van artikel 37 van het BABW vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de in artikel 34 van het BABW bedoelde tijdelijke verkeersmaatregelen als deze maatregelen langer duren dan vier maanden of zich regelmatig voordoen;

dat de genoemde weg in de gemeente Soest ligt dat deze weg bij de gemeente Soest in eigendom en beheer is;

dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

dat deze bevoegdheid op grond van het Mandaatbesluit van de gemeente Soest door het college van burgemeester en wethouders is gemandateerd aan ondergetekende;

dat overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie, overeenkomstig artikel 24 van het BABW en dat de politie positief heeft geadviseerd over dit besluit;

dat dit verkeersbesluit in werking treedt op het moment van publicatie;

Besluit

Het stopverbod aan de noordzijde van de Paulus Potterlaan doortrekken, vanaf de aansluiting met de Albert Cuyplaan tot en met de Frans Halslaan, door middel van het aanbrengen van een gele doorgetrokken streep.

Soest, 8 mei 2019

Namens burgemeester en wethouders,

Leontine Kok

Teamleider Ruimte

Bekendmaking

Dit besluit wordt op grond van artikel 26 van de WVW 1994 bekendgemaakt in de Staatscourant. Daarnaast wordt een kennisgeving van de bekendmaking in de Staatscourant vermeld op de website van de gemeente Soest, in de Soester Courant en op de gemeentelijke informatieborden naast het carillon aan het Raadhuisplein.

Bezwaar

Bent u belanghebbende en het niet eens met dit besluit? Dan kunt u, binnen zes weken na de publicatiedatum schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Soest. Het bezwaar richt u aan Gemeente Soest, t.a.v. college van B&W, Postbus 2000, 3760 CA Soest. In het bezwaarschrift moet in ieder geval worden vermeld:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;

 • 4.

  de redenen waarom u bezwaar maakt;

 • 5.

  ondertekening met uw handtekening.

Hoofdstuk 6 (algemene bepalingen over bezwaar) en de afdelingen 7.1 en 7.2 (bijzondere bepalingen over bezwaar) van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing.

Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht.