Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Berg en DalStaatscourant 2019, 2606VerkeersbesluitenJaarlijks verkeersbesluit dodenherdenking 4 mei Berg en Dal

Logo Berg en Dal

Z-18-72028

Burgemeester en Wethouders van gemeente Berg en Dal

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Burgemeester en Wethouders van gemeente ;

OVERWEGENDE DE VOLGENDE ZAKEN:

Beschrijving van het gebied en achtergrond

In Berg en Dal vindt jaarlijks op 4 mei de dodenherdenking plaats. Hiervoor is het nodig dat de Zevenheuvelenweg tussen de Meerwijkselaan en de Oude Kleefsebaan, de Clarenbeekseweg tussen Zevenheuvelenweg en de Oude Kleefsebaan, en de Bosweg tussen Kastanjelaan en Zevenheuvelenweg worden afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers.

Beheer en onderhoud

De genoemde straten zijn allemaal in eigendom, en tevens in beheer en onderhoud bij de gemeente Berg en Dal.

Functie van de weg

De Bosweg en het gedeelte van de Zevenheuvelenweg tussen Clarenbeekseweg en Oude Kleefsebaan betreffen wegen binnen de bebouwde kom met de categorisering ‘Erftoegangsweg’; krachtens het onderdeel ‘categorisering wegennet’ in de Integrale mobiliteitsvisie gemeente Berg en Dal 2016-2022. Deze wegen hebben voornamelijk een functie voor bestemmingsverkeer aan deze wegen zelf. De Zevenheuvelenweg tussen Meerwijkselaan en Clarenbeekseweg, en de Clarenbeeksweg betreffen wegen binnen de bebouwde kom met de categorisering ‘Gebiedsontsluitingsweg’; krachtens het onderdeel ‘categorisering wegennet’ in de Integrale mobiliteitsvisie gemeente Berg en Dal 2016-2022. Deze wegen hebben voornamelijk een functie voor doorgaand verkeer van/naar Berg en Dal. Daarnaast maakt ook doorgaand verkeer bijvoorbeeld van Groesbeek naar bestemmingen ten noorden van Berg en Dal (bijvoorbeeld de kernen Beek, Ooij en Millingen aan de Rijn) gebruik van deze wegen.

Beschrijving weggedrag

De genoemde wegen zijn normaal gesproken in beide richtingen te berijden voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers.

Gevolgen van het huidige weggedrag

De doorgang van het bedoelde verkeer is onwenselijk op het moment dat de dodenherdenking op 4 mei plaats vindt. Dit omdat het evenement anders niet op een ongestoorde en veilige manier kan plaatsvinden.

Voor het bedoelde gedeelte van de Bosweg geldt bovendien dat het wenselijk is om deze weg af te sluiten, mede om overlast (van omrijdend verkeer) door de overige afsluitingen te voorkomen.

De gewenste maatregelen

Gezien het bovenstaande achten wij het wenselijk om de Zevenheuvelenweg tussen de Meerwijkselaan en de Oude Kleefsebaan, de Clarenbeekseweg tussen Zevenheuvelenweg en de Oude Kleefsebaan, en de Bosweg tussen Kastanjelaan en Zevenheuvelenweg jaarlijks op 4 mei van 17:30 tot 19:30 uur af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers.

Dit kan gebeuren door het plaatsen van verkeersbord C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) op de genoemde wegen. Zie ‘Besluit’ voor de precieze locatieaanduidingen.

Wettelijke belangen

Deze maatregel genomen wordt genomen in het belang van:

het verzekeren van de veiligheid op de weg, zoals genoemd in artikel 2, lid 1, sub a van de WVW 1994.

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer, zoals genoemd in artikel 2, lid 2, sub a van de WVW 1994.

voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden, zoals genoemd in artikel 2, lid 2, sub b van de WVW 1994.   

Horen betrokkenen en afweging belangen 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de daartoe gemandateerde verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling DROS, werkzaam binnen het district Gelderland-Zuid. De verkeersadviseur heeft positief geadviseerd. 

Door de afsluiting van de genoemde wegen is het Berg en Dal zijn bestemmingen aan de afgesloten weggedeelten tijdelijk slechter bereikbaar. Ook is Berg en Dal in zijn algemeenheid tijdelijk slechter bereikbaar vanuit de richting van Groesbeek en Heilig Landstichting, en vice versa. Verder zijn in mindere mate bestemmingen ten noorden van Berg en Dal (bijvoorbeeld de kernen Beek, Ooij en Millingen aan de Rijn) tijdelijk slechter bereikbaar vanuit Groesbeek, en vice versa. De gemeente hecht groot belang aan het plaatsvinden van een jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. We maken dan ook de afweging dat de plaatselijke en tijdelijke verminderde bereikbaarheid van een aantal straten en buurten minder zwaar weegt dan de doorgang van dit evenement. 

Legitimiteit 

Burgemeester en Wethouders van gemeente Berg en Dal zijn gemachtigd tot het nemenvan dit besluit ingevolge artikel 15 en artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994.  Daarnaast is artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer van toepassing.

BESLUIT

I. De Zevenheuvelenweg te Berg en Dal tussen de Meerwijkselaan en de Oude Kleefsebaan, de Clarenbeekseweg tussen Zevenheuvelenweg en de Oude Kleefsebaan, en de Bosweg tussen Kastanjelaan en Zevenheuvelenweg jaarlijks op 4 mei van 17:30 tot 19:30 uur af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers. Dit door het plaatsen van verkeersbord C1 uit bijlage I van het RVV 1990, ten minste op de volgende plekken:

a. op de Zevenheuvelenweg ten noorden van de aansluiting met de Meerwijkselaan, ten noorden van de aansluiting met de Clarenbeeksweg en net ten zuiden van de aansluiting met de Oude Kleefsebaan;

b. op de Clarenbeekseweg ten westen van de rotonde Meerwijkselaan/Oude Kleefsbeaan;

c. op de Bosweg ten oosten van de aansluiting met de Kastanjelaan.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

G. Kwant

Manager afdeling Openbare Ruimte

Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer.

N.B.:

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons worden ingediend. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u tevens – indien onverwijlde spoed dat vereist – tegen betaling van griffierechten een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

U kunt ook digitaal beroep instellen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

  •