Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Berg en DalStaatscourant 2019, 2599VerkeersbesluitenJaarlijks verkeersbesluit dodenherdenking 4 mei Groesbeek

Logo Berg en Dal

Z-18-72027

Burgemeester en Wethouders van gemeente

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

OVERWEGENDE DE VOLGENDE ZAKEN:

Beschrijving van het gebied en achtergrond

In Groesbeek vindt jaarlijks op 4 mei de dodenherdenking plaats. Hiervoor is het nodig dat de Dorpsstraat, Molenweg en een gedeelte van de Nieuweweg worden afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers. Tevens is het nodig dat de Derdebaan wordt afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers.

De Dorpsstraat en een gedeelte van Molenweg vormen (samen met de Pannenstraat) de centrale wegenstructuur door het centrum van Groesbeek, vanaf de rotonde Mooksebaan/Gooiseweg in het zuiden, tot aan de hoek Cranenburgsestraat in het noorden.

Het hier bedoelde gedeelte van de Nieuweweg loopt van de Molenweg in het oosten, tot de rotonde Zevenheuvelenweg in het westen. Dit gedeelte maakt, samen met een gedeelte van de Molenweg, onderdeel uit van de centrale hoofdweg (rondweg) rond Groesbeek.

De Derdebaan is een weg in Groesbeek, die loopt vanaf de Nijmeegsebaan in het westen tot de Wylerbaan in het oosten en daartussen de Zevenheuvelenweg kruist.

Beheer en onderhoud

De genoemde straten zijn allemaal in eigendom, en tevens in beheer en onderhoud bij de gemeente Berg en Dal.

Functie van de weg

De Dorpsstraat, Pannenstraat en het gedeelte van de Molenweg tussen Dorpsstraat en Cranenburgsestraat betreffen wegen binnen de bebouwde kom met de categorisering ‘Erftoegangsweg+’; krachtens het onderdeel ‘categorisering wegennet’ in de Integrale mobiliteitsvisie gemeente Berg en Dal 2016-2022. Deze wegen hebben voornamelijk een functie voor bestemmingsverkeer in het centrum van Groesbeek en de direct omliggende buurten. Daarnaast maakt doorgaand verkeer van/naar Groesbeek gedeeltelijk gebruik van deze route, alhoewel de voorkeursroute voor doorgaand verkeer zoals ook aangegeven op de bewegwijzering, om het centrum heen loopt.

De Derdebaan betreft een weg buiten de bebouwde kom met de categorisering ‘Erftoegangsweg’; krachtens het onderdeel ‘categorisering wegennet’ in de Integrale mobiliteitsvisie gemeente Berg en Dal 2016-2022. Deze weg heeft voornamelijk een functie voor bestemmingsverkeer aan deze weg. Daarnaast heeft de weg in mindere mate ook een functie voor ander bestemmingsverkeer, zoals de Canadese begraafplaats aan de Zevenheuvelenweg.

De Nieuweweg, en het gedeelte van de Molenweg tussen Cranenburgsestraat en Nieuweweg betreffen wegen binnen de bebouwde kom met de categorisering ‘Gebiedsontsluitingsweg’; krachtens het onderdeel ‘categorisering wegennet’ in de Integrale mobiliteitsvisie gemeente Berg en Dal 2016-2022. Deze wegen hebben voornamelijk een functie voor doorgaand verkeer van/naar Groesbeek. Aan deze wegen zitten daarnaast ook enkele woningen en andere bestemmingen.

Beschrijving weggedrag

De genoemde wegen zijn normaal gesproken in beide richtingen te berijden voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers.

Gevolgen van het huidige weggedrag

De doorgang van het bedoelde verkeer is onwenselijk op het moment dat de dodenherdenking op 4 mei plaats vindt. Dit omdat het evenement anders niet op een ongestoorde en veilige manier kan plaatsvinden.

Voor de Derdebaan geldt bovendien dat het wenselijk is om deze weg af te sluiten, mede om overlast (van omrijdend verkeer) door de overige afsluitingen te voorkomen.

De gewenste maatregelen

Gezien het bovenstaande achten wij het wenselijk om de volgende wegen af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers:

de Derdebaan in Groesbeek, jaarlijks op 4 mei, van 18:30 tot 20:00 uur;

de Dorpsstraat, Molenweg en het gedeelte van de Nieuweweg tussen de Molenweg en de Zevenheuvelenweg, inclusief de rotonde op de kruising Nieuweweg/Zevenheuvelenweg, jaarlijks op 4 mei, van 19:00 tot 19:30 uur. 

Dit kan gebeuren door het plaatsen van verkeersborden van het type C1 (geslotenverklaring) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Zie voor omschrijving van de locaties het onderdeel ‘Besluit’. Daarnaast achten wij het wenselijk om de Zevenheuvelenweg vanaf de rotonde Nieuweweg/Zevenheuvelenweg tot de Meerwijkselaan (inclusief de kruising met deze laatste weg) af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd fietsers en voetgangers. Dit betreft echter een weg die niet bij de gemeente Berg en Dal, maar bij de Provincie Gelderland in eigendom, beheer en onderhoud is. 

Wettelijke belangen 

Deze maatregel genomen wordt genomen in het belang van:  het verzekeren van de veiligheid op de weg, zoals genoemd in artikel 2, lid 1, sub a van de WVW 1994. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer, zoals genoemd in artikel 2, lid 2, sub a van de WVW 1994. voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden, zoals genoemd in artikel 2, lid 2, sub b van de WVW 1994.  

Horen betrokkenen en afweging belangen 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de daartoe gemandateerde verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling DROS, werkzaam binnen het district Gelderland-Zuid. De verkeersadviseur heeft positief geadviseerd. 

Door de afsluiting van de genoemde wegen is het centrum van Groesbeek en in mindere mate de rest van Groesbeek tijdelijk slechter bereikbaar. Ook is de gehele Derdebaan tijdelijk slechter bereikbaar. Ook zijn in mindere bestemmingen ten noorden van Groesbeek (bijvoorbeeld de kernen Berg en Dal, Beek, Ooij en Millingen aan de Rijn) tijdelijk slechter bereikbaar vanuit Groesbeek. De gemeente hecht groot belang aan het plaatsvinden van een jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. We maken dan ook de afweging dat de plaatselijke en tijdelijke verminderde bereikbaarheid van een aantal straten en buurten minder zwaar weegt dan de doorgang van dit evenement. 

Legitimiteit 

Burgemeester en Wethouders van gemeente Berg en Dal zijn gemachtigd tot het nemenvan dit besluit ingevolge artikel 15 en artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994.  Daarnaast is artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer van toepassing.

BESLUIT

 

 • 1.

  de Derdebaan in Groesbeek jaarlijks op 4 mei van 18:30 tot 20:00 uur af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers door het plaatsen van verkeersborden C1 uit bijlage I van het RVV 1990 bij de aansluitingen van de Derdebaan respectievelijk met de Nijmeegsebaan in het westen en met de Wylerbaan in het oosten.

 • 2.

  de Dorpsstraat, Molenweg en het gedeelte van de Nieuweweg tussen de Molenweg en de Zevenheuvelenweg, inclusief de rotonde op de kruising Nieuweweg/Zevenheuvelenweg jaarlijks op 4 mei van 19:00 tot 19:30 uur af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers door het plaatsen van verkeersborden C1 uit bijlage I van het RVV 1990, ten minste op de volgende plekken:

  a. aan de zuidkant van de Dorpsstraat, bij de kruising met de Pannenstraat en Kloosterstraat;

  b. op de Cranenburgsestraat, bij de aansluiting met de Molenweg;

  c. op de Wylerbaan, bij de aansluiting met de Molenweg/Nieuweweg;

  d. op de Nieuweweg, net ten oosten van de aansluiting met de rotonde Nieuweweg/Zevenheuvelenweg

  e. bij de diverse zijstraten van de Dorpsstraat en Pannenstraat.

 

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

G. Kwant

Manager afdeling Openbare Ruimte

Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer.

 

N.B.:

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons worden ingediend. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u tevens – indien onverwijlde spoed dat vereist – tegen betaling van griffierechten een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

U kunt ook digitaal beroep instellen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.