Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DordrechtStaatscourant 2019, 2586VerkeersbesluitenAanpassen tijdstippen bij algemene gehandicaptenparkeerplaats op de Singel tegenover huisnummer 441

Logo Dordrecht

Wettelijk kader

Op grond van artikel 2 lid 1 WVW 1994 kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels strekken tot het beschermen van weggebruikers en passagiers.

 

Op grond van artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit met de verkeersfunctionaris van de eenheid Rotterdam, namens de korpschef van politie.

 

Motivering besluit

Op de Singel is een algemene gehandicaptenparkeerplaats gerealiseerd ten behoeve van bezoekers van de basisschool De Horizon en naastgelegen SDK Kinderopvang. Vanuit omwonenden is de vraag gekomen of de gehandicaptenparkeerplaats nog noodzakelijk is. Hieruit is naar voren gekomen dat de noodzaak nog steeds bestaat, maar dat dit enkel gedurende de openingstijden is van de voorzieningen.

 

In het kader van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan kan de gehandicaptenparkeerplaats worden beperkt in dagen en tijd. De gehandicaptenparkeerplaats zou enkel van kracht behoeven te zijn van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot en met 18:00 uur.

 

Op basis van bovenstaande overwegingen en met inachtneming van:

 

  • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

  • de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

  • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

  • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

  • het Algemeen Mandaatbesluit Dordrecht;

 

Besluit het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht:

de algemene gehandicaptenparkeerplaats op de Singel aan de overzijde van de basisschool De Horizon en het naastgelegen SDK Kinderopvang te beperken, door onder het verkeersbord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, inhoudende gehandicapten-parkeerplaats, een onderbord te plaatsen met daarop vermeld 'ma t/m vr 8-18 h'.

 

 

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

 

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden, waarop u overdag te bereiken bent?

 

Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de Rechtbank een bedrag aan griffierecht in rekening.

Het college van Burgemeester en Wethouders

namens dezen,

de heer J. Booij

Clustermanager