Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2019, 25559VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT - Herinrichting Molenstraat

Logo Best

Burgemeester en wethouders,

Gelet op

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en Best Mobiel – de Bestse Mobiliteitsaanpak (december 2017);

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

Dat op dit verkeersbesluit afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is:

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Beheer bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de wegenverkeerswet 1994;

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• Het beschermen weggebruikers en passagiers;

• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

De volgende verkeersmaatregelen te nemen voor de nieuwe inrichting van de Molenstraat:

 • Het aanleggen van fietsstroken;

 • Het voorrangskruispunt om te vormen naar een inritconstructie;

 • Het verplaatsen van de fietsoversteek met daarbij behorende voorrangsaanduidingen;

 • Het instellen van een woonerf om de Molenwiek;

 • De parkeerplaats van de NS aan te wijzen als P&R parkeerplaats;

 • Het verwijderen van borden die door de herinrichting niet langer noodzakelijk zijn.

Motivering

Fietsstroken

In het gemeentelijke beleid is er veel aandacht voor de fietser en de veiligheid van deze doelgroep. De Molenstraat is een van de belangrijke wegen van en naar het centrum. Op deze weg verwacht de gemeente hierop veel fietsers. Fietsers zijn een kwetsbare doelgroep die we zoveel mogelijk willen beschermen. Om de fietsers op de Molenstraat meer ruimte te geven en een herkenbare positie op de weg te verschaffen, leggen we fietsstroken aan. Door deze ruimte en herkenbaarheid worden fietsers sneller herkend en erkend. Daarnaast mag op fietsstroken niet geparkeerd worden, waardoor de fietser niet hoeft uit te wijken om de geparkeerde auto te passeren. Met de aanleg van de fietsstrook wordt de veiligheid van de fietser vergroot.

Inritconstructies

Op de Molenstraat komen een aantal zijstraten uit. Uit deze zijstraten komt alleen bestemmingsverkeer of verkeer dat gaat naar een bestemming met een zogenaamd beperkt bestemmingscriterium (is heel specifiek en trekt weinig verkeer aan). Het betreft het parkeerterrein van een appartementencomplex, het parkeerterrein van de NS en de straat Molenwiek met 8 woningen.

Een inritconstructie mag toegepast worden wanneer en sprake is van een beperkt bestemmingscriterium. Deze bestemmingen voldoen aan het beperkt bestemmingscriterium en in de huidige situatie zijn twee van deze drie aansluitingen vormgegeven door een inritconstructie. De gemeente streeft naar een eenduidige voorrangssituatie (ook voor de voetganger) in de Molenstraat en zal ook de laatste zijstraat aansluiten met behulp van een inrit.

Fietsoversteek verplaatsen

De huidige fietsoversteek wordt een klein stukje verplaats. Zo komt de oversteek haaks op de weg te liggen in plaats van schuin. Zo zien de fietsers en auto’s elkaar beter aankomen, wat de verkeersveiligheid vergroot.

Woonerf Molenwiek

De Molenwiek is gelijkvloers ingericht en dat blijft gehandhaafd. Bij een gelijkvloerse inrichting is het instellen van een woonerf mogelijk. Hiermee wordt het parkeren gereguleerd, omdat binnen een woonerf alleen binnen de vakken mag worden geparkeerd. Binnen een woonerf hoort ook een snelheid van 15 km/uur. Zo kan er tijdig geanticipeerd worden op voetgangers die de straat oplopen, omdat deze niet fysiek worden gestuurd door een trottoir.

Parkeerplaats NS

De huidige parkeerplaats van de NS is nog niet met een bord aangegeven als P&R parkeerplaats. De parkeerplaats voldoet aan de eisen voor een P&R plaats conform de uitvoeringsvoorschriften van het BABW.

Verwijderen verkeersborden die niet langer nodig zijn

Met de nieuwe inrichting veranderen we een aantal situaties. Hierdoor zijn er verkeersborden overbodig geworden en niet langer noodzakelijk, omdat het gewenste gedrag voortvloeit uit de inrichting. Conform de uitvoeringsvoorschriften van de BABW zullen de overbodige verkeersborden worden verwijderd. Welke borden dit zijn, is te zien op de bijgevoegde tekening.

Belangenafweging

De gemeente acht de verkeersveiligheid en herkenbaarheid van de fietsers van groter belang dan de doorstroming van het autoverkeer.

Er is een bewonersavond geweest over de herinrichting van de Molenstraat. Hierin zijn de maatregelen besproken, waarop positief is gereageerd.

De bewoners van de Molenwiek zijn allen akkoord met het instellen van een woonerf in de Molenwiek.

De Projectgroep verkeer en vervoer heeft de maatregelen besproken en akkoord bevonden. De projectgroep verkeer en vervoer is een vakgroep met onder meer de wethouder verkeer, de Politie, Veilig Verkeer Nederland, de Veiligheidsregio en diverse ambtenaren van verkeer en beheer.

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot:

 • 1.

  Het aanleggen van fietsstroken op de Molenstraat door het aanbrengen van het fietssymbool op de rode stroken en aansluitend het verkeerbord G11 en G12 uit bijlage I van het RVV 1990 te verwijderen;

 • 2.

  Het kruispunt bij het parkeerterrein van de NS om te vormen naar een inritconstructie door het verwijderen van verkeersbord B04, B05 en B06 uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 3.

  Het verplaatsen van de fietsoversteek over de Molenstraat en het verplaatsen van de voorrangsborden B01 , B06 en bijbehorende haaientanden uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 4.

  De Molenwiek aan te wijzen als woonerf door het plaatsen van verkeersborden G05 en G06 uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 5.

  De parkeerplaats bij de NS aan te wijzen als P&R parkeerplaats door het plaatsen van verkeersbord E12 uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 6.

  Het verkeersbord C14 uit bijlage I van het RVV 1990 te verwijderen;

 • 7.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • 8.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 9.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant en op de gemeentelijke website;

Beroep

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd. U kunt alleen beroep instellen als u tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingediend in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijzen heeft ingediend.

Als u een beroepschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit (tijdelijk) buiten werking te stellen kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter als u daarvoor een spoedeisend belang heeft. Dit verzoek kunt u indienen bij de Rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

01-05-2019

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

Verkeerskundige afdeling Beheer