Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Raad van StateStaatscourant 2019, 25455Overig

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Binnen de CTIVD ontstaat door het vertrek van een lid een vacature voor:

EEN LID VAN DE AFDELING KLACHTBEHANDELING (M/V)

De CTIVD is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de rechtmatigheid van de werkzaamheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De CTIVD bestaat uit een afdeling toezicht en een afdeling klachtbehandeling. Dit is geregeld in hoofdstuk 7 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

De CTIVD bestaat uit vier leden, onder wie de voorzitter. Drie leden, onder wie de voorzitter, worden benoemd in de afdeling toezicht. De voorzitter van de CTIVD is tevens voorzitter van de afdeling toezicht. Een lid wordt benoemd als lid, tevens voorzitter van de afdeling klachtbehandeling. De afdeling klachtbehandeling bestaat, naast de voorzitter, uit ten minste twee andere leden.

Taken afdeling klachtbehandeling

De afdeling klachtbehandeling is belast met:

  • a. het onderzoeken en beoordelen van klachten; concreet gaat het om klachten over het optreden of het vermeende optreden van de betrokken Ministers, de hoofden van de diensten, de coördinator, en de voor de diensten en de coördinator werkzame personen jegens een natuurlijke of rechtspersoon ter uitvoering van de Wiv 2017 of de Wet veiligheidsonderzoeken;

  • b. het onderzoeken en beoordelen van een melding van een vermoeden van een misstand.

De uitspraken van de afdeling klachtbehandeling zijn bindend.

Functie-eisen

In artikel 99, lid 3, van de Wiv 2017 staat dat het lid jurist moet zijn. Verder bepaalt artikel 99, lid 6, dat de leden van de afdeling klachtbehandeling de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Daarnaast is een lid gezaghebbend en beschikt zo mogelijk over relevante kennis van of ervaring met het terrein van de AIVD en de MIVD en het lid dient ervaring te hebben in het openbaar bestuur. Ervaring met klachtbehandeling strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Het beoogde tijdstip van aantreden is per 1 november 2019. Een benoeming geldt voor de termijn van zes jaar en kan eenmaal worden verlengd. Op grond van artikel 100 van de Wiv2017 kan iemand lid van de afdeling klachtbehandeling zijn tot de leeftijd van zeventig jaren is bereikt.

De leden van de afdeling klachtbehandeling genieten een vergoeding per vergadering van 3% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Wervings- en benoemingsprocedure

De vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der Nederlanden en de Nationale ombudsman (de Commissie van Aanbeveling) stellen gezamenlijk een aanbevelingslijst op van ten minste drie kandidaten per vacature (zie verder artikel 99 Wiv 2017).

De Commissie van Aanbeveling ziet graag sollicitaties tegemoet en wil ook geattendeerd worden op namen van personen die voor deze vacature in aanmerking zouden kunnen komen (commerciële acquisitie wordt niet op prijs gesteld).

De functies zijn aangewezen als vertrouwensfuncties. Een veiligheidsonderzoek door de AIVD op A-niveau is dan ook onderdeel van de benoemingsprocedure.

Nadere informatie over de functie kunt u inwinnen bij de voorzitter van de CTIVD, de heer mr. H.N. Brouwer, telefoon 070-3155820 of bij de secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken, de heer drs. P.H.A.M. Huijts, telefoon 070-3564100.

Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 1 juni 2019 richten aan:

Vice-president Raad van State

Mr. Th.C. de Graaf

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Op de enveloppe vermeldt u ‘persoonlijk en vertrouwelijk’. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.